Aktuelnosti
29/07/22
OGLAS ZA ANGAŽMAN PROJEKTANTSKOG TIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za pružanje usluga izrade Glavnog projekta za dvije parkovske površine na području Općine Novo Sarajevo, a u sklopu projekta “Urbane šume – znanje i učešće svih”.

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 01.07.2022 godine sprovodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije. Odabrani tim treba biti u mogućnosti počati sa radom odmah ili u što je moguće kraćem roku.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Za potrebe sprovedbe projekta “Urbane šume – znanje i učešće svih”, neophodan je angažman tima stručnjaka za realizaciju dijela koji se odnosi na izradu Glavnog projekta, nadzora u toku podizanja parkova te učešće u edukacijama. Potrebno je stoga obrazovati radnu grupu tj. tim od tri osobe koji će ponuditi urbanističko-arhitektonsko rješenje Glavnog projekta urbanih parkova-šuma.

Kod prijava nije potrebno prilagati konkretne prijedloge i rješenja već isključivo biografije, s obzirom na to da su izrada plana kao i podizanje parkova dio edukativnog procesa i bit će finaliziran u III mjesecu implementacije projekta.

Rok za izradu Glavnog projekta je 30. septembar 2022. godine tj. 45 dana od dana potpisivanja ugovora.

Opis zadataka:

 Izrada Glavnog projekta urbanog parka-šume za dvije lokacije, Trg Heroja, Hrasno (P=1274 m2) i Srednja škola za okoliš i drvni dizajn (P=2081 m2). (u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/17.)

Sadržaj Glavnog projekta:

 • Tekstualno obrazloženje sa precizno definiranim glavnim aspektima konceptualnog rješenja, razvojem ideje, objašnjenjem vizuelnog i interaktivnog karaktera prostora. U tekstualnom obrazloženju potrebno je precizno navesti vrste i broj niskog, srednjeg i visokog rastinja, uz obrazloženje izbora istog.
 • Grafički prilozi u adekvatnoj razmjeri, uvezani i formatirani na A4, potrebni za razumijevanje rada. Obavezni prilozi su situacioni prikaz parcele sa okruženjem (postojeće i planirano), urbanističko rješenje sa parternim i hortikulturnim uređenjem, karakteristični pogledi, situacija sa rasporedom i prijedlogom tipa mobilijara, detalji i ostali prilozi po izboru autora (skice, 3D vizualizacije).
 • Predmjer, predračun, plan realizacije

U skladu sa vizijom projekta RELOAD 2 “Urbane šume – znanje i učešće svih”, potrebno je osmisliti rješenje koje će simulirati šumsko okruženje, osigurati prostor za odmor, socijalizaciju i edukativne aktivnosti, te ponuditi novi kvalitet i percepciju gradskog parka. Projektom se ne planiraju veće građevinske intervencije poput betoniranja (intervencije koje ne iziskuju urbanističke saglasnosti), zbog čega je potrebno ponuditi inovativna, ekološka rješenja koja neće uzurpirati postojeće stanje i način korištenja prostora. Pri izboru niskog, srednjeg i visokog rastinja poželjno je odabrati vrste koje mogu u urbanim uslovima podražavati šumski biodiverzitet. U pogledu dizajniranja staza, mobilijara i drugih interaktivnih elemenata očekuje se inovativan i ekološki pristup, te prilagodba svim grupama korisnika, sa posebnim fokusom na osobe sa poteškoćama u kretanju, osobe starije životne dobi i djecu školskog uzrasta.

 1. Planiranje i nadzor procesa podizanja parkovske površine

Od tima se očekuje aktivno učešće u svim segmentima podizanja parkova tj. komunikaciju sa izabranim Izvođačem, kontinuirana saradnja i konsultiranje sa nadležnim službama Općine Novo Sarajevo, kao i sa projektnim timom organizacije Nodas te nadzor radova svih faza podizanja. Dijelove procesa izgradnje bit će potrebno planirati I prilagoditi tako da se omogući i učešće građana-volontera te učesnika edukacija za djecu i odrasle.

 1. Učešće u edukacijama i drugim aktivnostima

Najmanje jedan član tima uzima aktivno učešće tokom održavanja radionica/edukacija za djecu i odrasle u skladu sa dinamikom edukativnog procesa. U ovom dijelu je obavezna komunikacija i planiranje sa edukativnim timom kako bi se sadržaj i način komuniciranja prilagodili potrebama edukacija/radionica. U toku trajanja projekta neophodno je učešće na najmanje dvije radionice (prezentacija prijedloga Glavnog plana, konsultacije sa učesnicima, edukacija o procesu izrade). Radionice/edukacije se održavaju u prosjeku jednom mjesečno u trajanju od ukupno 8 mjeseci, odvojeno za svaku od edukacija (za odrasle i djecu) te prate dinamiku realizacije samog projekta.

Uslovi za konkurs:

 • Ponuđači mogu biti fizička lica koja djeluju kao timovi, a koji posjeduju iskustva i znanja potrebna za pružanje ovakvih usluga. Za oglas su neophodne sljedeće kvalifikacije: Obrazovanje edukatora: 1 inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture (voditelj tima), 1 inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture (I član tima), 1 inžinjer/inžinjerka arhitekture (II član tima)

Kriterijumi za dodjelu ugovora (maksimalno 10 bodova)

Obrazovanje

  • Voditelj/ica tima (inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture) [3 boda]
  • I Član tima (inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture) [3 boda]
  • II Član tima (inžinjer/inžinjerka arhitekture) [3 boda]
 • Iskustvo
  • Voditelj/ica tima (inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture) najmanje 3 godine iskustva u prosvjeti-škola (rad sa maloljetnom djecom u osnovnim školama) [5 bodova]; najmanje 2 godine iskustva u izradi idejnih/izvedbenih/glavnih projekata [3 boda]; najmanje 2 godine iskustva u implementaciji projekata obnove i/ili izgradnju zelenih I parkovskih površina [3 boda]. [max 11 bodova]
  • I Član tima (inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture) najmanje 3 godine iskustva iskustva u prosvjeti-škola (rad sa maloljetnom djecom i djecom srednješkolskog uzrasta u školama) [5 bodova]; najmanje 2 godine iskustva u izradi idejnih/izvedbenih/glavnihprojekata [3 boda]; najmanje 2 godine iskustva u implementaciji projekata obnove i/ili izgradnju zelenih i parkovskih površina [3 boda], [max 11 bodova]
  • II Član tima (inžinjer/inžinjerka arhitekture) najmanje 3 godine iskustva u prosvjeti-fakultet (rad sa studentima na fakultetima) [3 boda]; i najmanje 3 godine iskustva u implementaciji projekata planiranja, obnove i/ili izgradnje zelenih i parkovskih površina, izradi opštih arhitektonskih, urbanističkih i sličnih planova[3 boda].   [max 6 bodova]
 • Finansijska ponuda [20 bodova]

Prateća dokumentacija

 Biografije (sa jasnim informacijama o obrazovanju i relevantnom iskustvu);

 1. Finansijska ponuda

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera

 Ponuda mora stići najkasnije do 08.08.2022.god. do 11:00 sati, poštom ili lično sa naznakom: „EDU-2-22-Relaod2-SM , a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca, te pošaljite na sljedeću adresu:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH

Kolodvorska 10, Sarajevo

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323; +387 33 618 324

 

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane. Timovi koji budu dostavili ponude mogu biti kontaktirani radi dodatnih pojašnjenja.

Samo odabrani timovi će biti obavješteni najkasnije do 10.08.2022.

29/07/22
PODRŠKA/GRANTOVI ZA PČELARE

BAVITE SE PCELARSTVOM ILI ŽELITE ZAPOCETI?!
PROJEKAT “ZASTITIMO PČELE, SPASIMO EKOSISTEM” JE PRILIKA!
ROK ZA SLANJE APLIKACIJA ZA LJUBINJE I TEŠANJ JE 15.08.2022

NODAS je u decembru 2021. godine započeo realizaciju projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” na području 4 opštine/općine/grada u Bosni i Hercegovini. Projekat je u početnoj fazi u Ljubinju i Tešnju. Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira se uz podršku njemačke organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe. Svoj udio u sufinansiraju i provedbi imaju i odabrane projektne opštine i korisnici.
Riječ je o projektu konkretne podrške u razvoju ili pokretanju pčelarske proizvodnje individualnih proizvođača ali i udruženja.
Ulaganjima se želi pomoći zapošljavanju i samozapošljavanju kroz pčelarstvo, tj. dati zamaha razvoju pčelarstva povećanjem lokalnih proizvodnih kapaciteta (količina), kvalitete meda, i/ili stvoriti bolje uslove proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda. U tu svrhu će se odabranim korisnicima dodjeljivati grantovi u opremi i materijalu u vrijednosti do 3.000 Eura uz učešće korisnika od 15% vrijednosti opreme i materijala.
Projekat će trajati 18 mjeseci i podržati najmanje 20 korisnika na području svake opštine. Potencijalni korisnici su isključivo osobe sa područja projektne opštine. Kod odabira će se, kroz selekciju aplikacija i rad komisije na terenu, u obzir uzimati ekonomsko stanje domaćinstva, kvalitet ideje i potencijal za razvoj. Određenu prednost će imati osobe iz ugroženih kategorija stanovništva mađutim i dalje uz uslov zdrave poslovne ideje. Odobrena pomoć biće distribuirana isključivo u vidu materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za djelatnost, bez gotovinskih isplata. Ukupna vrijednost investicije je 80.000 Eura po opštini.
Aplikaciju možete preuzeti OVDJE te je isprintati i poslati na adresu navedenu u samoj aplikaciji. Aplicirati možete i slanjem aplikacije i skeniranih dokumenata (pogledati u samoj aplikaciji) na našu adresu nodas@nodas.ba.
Sve zainteresovane osobe mogu dobiti detaljne informacije na www.nodas.ba, a za dodatna pitanja se mogu obratiti na telefon broj: 033 618 323

08/07/22
OGLAS ZA ANGAŽMAN TIMA EDUKATORA/EDUKATORICA

[pdf-embedder url="https://nodas.ba/wp-content/uploads/2022/07/Oglas-za-edukatore-radionice.pdf" title="OGLAS ZA ANGAŽMAN TIMA EDUKATORA/EDUKATORICA"]

Oglas također možete pogledati i na linku:

01/07/22
Obavijest o održanim predavanjima po projektu „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem!” u opštini Ljubinje

Tokom ove sedmice u Ljubinju je održana serija predavanja i prezentacija projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem!” za potencijalne korisnike – aktivne pčelare/pčelarke i one koji to tek žele postati.

NODAS je u decembru 2021. godine započeo realizaciju projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem!” na području 4 opštine u Bosni i Hercegovini (Milići, Livno, Ljubinje i Tešanj), a u trenutno se projekat realizuje u Ljubinju i Tešnju.

Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj a implementira se uz podršku njemačke organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe. Svoj udio u sufinansiraju i sprovedbi imaju i odabrane projektne opštine i korisnici. Riječ je o projektu konkretne podrške u razvoju ili pokretanju pčelarske proizvodnje individualnih proizvođača. Projektom će se podržati i rad lokalnih udruženja pčelara a sve su aktivnosti u konačnici u svrhu doprinosa očuvanju ekosistema šireg područja jer je djelovanje pčela ključni faktor održavanja ali i razvoja ekosistema a njihov broj i zdravlje preduslov.

Ulaganjima se želi pomoći zapošljavanju i samozapošljavanju kroz pčelarstvo, tj. dati zamaha razvoju pčelarstva povećanjem lokalnih proizvodnih kapaciteta (količina), kvalitete meda, i/ili stvoriti bolje uslove proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda. U tu svrhu će se odabranim korisnicima dodjeljivati grantovi u opremi i materijalu u vrijednosti do 3.000 Eura uz učešće korisnika od 15% vrijednosti opreme i materijala.

Korisnici (aplikanti) će imati priliku prisustvovati i kvalitetnim edukacijama a oprema i materijal se definišu individualno i u skladu sa pojedinačnim potrebama. Projekat će podržati najmanje 20 korisnika na području svake opštine. Potencijalni korisnici su isključivo osobe sa područja projektne opštine. Kod odabira će se, kroz selekciju aplikacija i rad komisije na terenu, u obzir uzimati ekonomsko stanje domaćinstva, kvalitet ideje i potencijal za razvoj. Određenu prednost će imati osobe iz ugroženih kategorija stanovništva mađutim i dalje uz uslov zdrave poslovne ideje. Odobrena pomoć biće distribuirana isključivo u vidu materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za djelatnost, bez gotovinskih isplata. Ukupna vrijednost investicije je 80.000 Eura.

Aplikaciju možete preuzeti na www.nodas.ba OVDJE te je isprintati i poslati na adresu navedenu u samoj aplikaciji. Aplicirati možete i slanjem aplikacije i skeniranih dokumenata (pogledati u samoj aplikaciji) na našu adresu nodas@nodas.ba.

Rok za predaju aplikacije je 15. avgust/kolovoz 2022. godine.

Sve zainteresovane osobe mogu dobiti detaljne informacije o projektu i/ili načinu apliciranja putem e-maila nodas@nodas.ba, ili telefona 033 618 323; 033 618 324.

01/07/22
Projekat "Zastitimo pčele, spasimo ekosistem" - Ljubinje i Tešanj

NODAS je u decembru 2021. godine započeo realizaciju projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem!” na području 4 opštine u Bosni i Hercegovini, a u trenutnoj tj početnoj fazi u Ljubinja i Tešnja. Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj a implementira se uz podršku njemačke organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe. Svoj udio u sufinansiraju I sprovedbi imaju I odabrane projektne opštine i korisnici.

Riječ je o projektu konkretne podrške u razvoju ili pokretanju pčelarske proizvodnje individualnih proizvođača. Projektom će se podržati I rad lokalnih udruženja pčelara a sve su aktivnosti u konačnici u svrhu doprinosa očuvanju ekosistema šireg područja jer je djelovanje pčela ključni faktor održavanja ali I razvoja ekosistema a njihov broj I zdravlje preduslov.

Ulaganjima se želi pomoći zapošljavanju i samozapošljavanju kroz pčelarstvo, tj. dati zamaha razvoju pčelarstva povećanjem lokalnih proizvodnih kapaciteta (količina), kvalitete meda, i/ili stvoriti bolje uslove proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda.  U tu svrhu će se odabranim korisnicima dodjeljivati grantovi u opremi i materijalu u vrijednosti do 3.000 Eura uz učešće korisnika od 15% vrijednosti opreme i materijala.

Korisnici (aplikanti) će imati priliku prisustvovati I kvalitetnim edukacijama a oprema i materijal se definišu individualno I u skladu sa pojedinačnim potrebama. Projekat će trajati 18 mjeseci i podržati najmanje 20 korisnika na području svake opštine. Potencijalni korisnici su isključivo osobe sa područja projektne opštine. Kod odabira će se, kroz selekciju aplikacija I rad komisije na terenu, u obzir uzimati ekonomsko stanje domaćinstva, kvalitet ideje i potencijal za razvoj. Određenu prednost će imati osobe iz ugroženih kategorija stanovništva mađutim i dalje uz uslov zdrave poslovne ideje. Odobrena pomoć biće distribuirana isključivo u vidu materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za djelatnost, bez gotovinskih isplata. Ukupna vrijednost investicije je 80.000 Eura.

Aplikaciju možete preuzeti OVDJE te je isprintati i poslati na adresu navedenu u samoj aplikaciji. Aplicirati možete i slanjem aplikacije i skeniranih dokumenata (pogledati u samoj aplikaciji) na našu adresu nodas@nodas.ba.

Sve zainteresovane osobe mogu dobiti detaljne informacije u terminima prezentacije projekta a za dodatna pitanja se mogu obratiti putem telefona:

033 646 889

24/06/22
Javni poziv za prezentaciju projekta "Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem!" - Ljubinje i Tešanj

N O D A S – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva poziva sve zainteresovane pčelare/pčelarke koji žele unaprijediti i dalje razvijati ili pokrenuti sopstvenu poslovnu djelatnost u oblasti proizvodnje i prerade meda i drugih pčelinjih proizvoda na prezentaciju projekta ,,Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem!"

Prezentacije će se održati:

LJUBINJE TEŠANJ
28.6. UTORAK – 17 ČASOVA U PROSTORIJAMA MZ DUBOČICA 1.7. PETAK – 11:30 ČASOVA DOBRO POLJE (DRUŠTVENI CENTAR)
28.6. UTORAK – 19 ČASOVA U DRUŠTVENOM CENTRU U LJUBINJU 1.7. PETAK – 14:00 ČASOVA TEŠANJ (ZGRADA OPĆINE)
29.6. SRIJEDA11 ČASOVA U PROSTORIJAMA MZ UBOSKO 4.7. PONEDJELJAK – 11:30 ČASOVA KALOŠEVIĆ (ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE)
29.6. SRIJEDA13 ČASOVA U  DRUŠTVENOM CENTRU U LJUBINJU 4.7. PONEDJELJAK – 14:00 ČASOVA N. MILJANOVCI (MJESNA ZAJEDNICA)
5.7. UTORAK – 11:30 ČASOVA JELAH (ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE)
5.7. UTORAK – 14:00 ČASOVA TEŠANJKA (ZGRADA MJESNE ZAJEDNICE)

Riječ je o projektu konkretne podrške u razvoju ili pokretanju pčelarske proizvodnje individualnih proizvođača te doprinosu očuvanju ekosistema šireg područja.

Ulaganjima se naročito želi podstaći uključenje mladih i žena; iskusnih, ali i osoba koji tek žele početi sa pčelarenjem. Takođe, želi se pomoći zapošljavanju i samozapošljavanju kroz pčelarstvo,  tj. dati zamaha razvoju pčelarstva povećanjem lokalnih proizvodnih kapaciteta (količina), kvalitete meda, i/ili stvaranja boljih uslova proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Projektom je predviđena dodjela materijalnih donacija u visini od po 3.000 eura za 20 korisnika sa ciljem podrške samozapošljavanju i razvoju pčelarstva na teritoriji Opštine.

Projekat “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem!” finansira njemačko Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), uz sufinansiranje Opštine Ljubinje i Tešanj u iznosu od po 54.000 KM, i Udruženje “Kadulja” Ljubinje i Udruženje „Pčela“ Tešanj od po 3.500 KM.

 

02/06/22
Dodatna isporuka opreme za Udruženje pčelara "Matica" - Milići

Udruženje Nodas je izvršilo isporuku opreme za Udruženje pčelara “Matica” Milići:
- Nabavka stolarske mašine
- Kombinovani stroj za obradu drveta

Zadovoljstvo nam je i čast biti dio priče koja ima pozitivan utjecaj na veliki dio pčelarske zajednice. 😊

 

[su_image_carousel source="media: 2099,2100,2101,2102" slides_style="photo" controls_style="light"]

06/05/22
Završena isporuka opreme za pčelare u Opštini Milići

Završena je isporuka pčelarske opreme za pčelare u Opštini Milići u okviru projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”. Projektom, koji zajedno realizuju Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH - NODAS, opština Milići i Udruženje pčelara "Matica" Milići, obuhvaćeno je 23 korisnika.

Na projekat su se mogli prijaviti svi oni koji se bave pčelarstvom bez obzira da li su članovi Udruženja, a korisnici projekta kažu da su im uslovi pod kojima su mogli konkurisati na javni poziv bili povoljni. Projekat sastoji od nekoliko komponenti – pored direktne podrške za korisnike, u toku je i podrška Udruženju koje je direktni korisnik granta od 12 000 Eura. Sredstva  su usmjerene za povećanje kapaciteta Udruženja, odnosno za stvaranje mogućnosti proizvodnje neophodnog repromaterijala, opreme i sl. za svoje članove.

Vrijednost projekta prelazi 160 000 KM i to su do sada najveća ulaganja u pčelarstvo u opštini Milići. Realizacija projekta „Zaštitimo pčele spasimo ekosistem“ u opštini Milići je počela je prošle godine u decembru.

Jedan od ciljeva Projekta bio je poboljšanje situacije u pčelarstvu u Milićima, ali i prijeko potrebna pomoć mladim pčelarima i pčelarkama da započnu i održe proizvodnju meda i drugih pčelinjih proizvoda. Projekat će pomoći, jer će mladim ljudima omogućiti da dodatno poboljšaju vlastiti budžet.

Pored navedenog u okviru ovog projekta, Udruženje “NODAS” organizuje Obuku za sve zainteresovane osobe koje se žele baviti pčelarstvom, kao i obuku za napredne pčelare, te je shodno tome objavljen i Javni poziv za kojeg se vrše prijave do 15.maja/svibnja 2022.

Više o Javnom pozivu za obuku pčelara pogledajte na sljedećem linku.

[su_image_carousel source="media: 2067,2061,2078,2077,2076,2075,2074,2073,2072,2071,2070,2069,2068,2066,2065,2064,2063,2062" slides_style="photo" controls_style="light"]

04/05/22
Javni poziv za obuku pčelara

U okviru projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“ objavljuje se Javni poziv svim zainteresiranim osobama koje se bave ili žele baviti pčelarstvom sa područja Livna, Tešnja, Milića i Ljubinja da se prijave za obuke.

Obuka će se provoditi za dvije mogućnosti/modula:

 1. Obuka za pčelare početnike i osobe koje se žele baviti pčelarstvom
 2. Obuka za napredne pčelare

Pravo na prijavu za obuke imaju isključivo osobe sa prebivalištem na području pomenutih opština/općina. Prethodno iskustvo, posjedovanje opreme, članstvo u udruženju i slično NE OGRANIČAVA mogućnost prijave.

 Sve zainteresirane osobe za obuke mogu se prijaviti do

15.maja/svibnja 2022. godine.

Prijava treba sadržavati: ime i prezime, zanimanje, modul i kratki životopis (Prijavni obrazac u prilogu).

Prijave se mogu slati poštom ili e-mailom koji su naznačeni u Prilogu. Sve dodatne informacije možete dobiti na tel.broj: 033 618 323 ili putem www.nodas.ba ili https://www.facebook.com/nodas.ba/

Javni poziv za obuku pčelara možete pogledati i na linku.

Prijavne obrazce možete preuzeti na slijedećim linkovima:

Prijavni obrazac za obuku - LIVNO

Prijavni obrazac za obuku - LJUBINJE

Prijavni obrazac za obuku - MILIĆI

Prijavni obrazac za obuku - TEŠANJ

20/04/22
Počela isporuka opreme za pčelare u Livnu

Danas je započela podjela materijala i opreme za pčelare, u okviru projekta "Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem". Projektom koji zajedno realizuju Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH - NODAS, Grad Livno, Udruga pčelara "Li-Vrisak" Livno i sami korisnici, obuhvaćeno je ukupno 22 korisnika u Livnu. U prvom navratu podijeljen je dio opreme, a uskoro očekujemo i nastavak isporuke, a sve prema planiranoj dinamici.

Na projekat su se mogli prijaviti svi oni koji se bave pčelarstvom bez obzira da li su članovi Udruženja.

 Jedan od ciljeva Projekta jeste poboljšanje situacije u pčelarstvu u Livnu, ali i prijeko potrebna pomoć mladim pčelarima i pčelarkama da započnu i održe proizvodnju meda i drugih pčelinjih proizvoda. Projekat će pomoći, jer će mladim ljudima omogućiti da dodatno poboljšaju svoj budžet. Pored direktne podrške za korisnike, u toku je i podrška Udruženju koje je direktni korisnik granta od 12.000 Eura. Ova sredstva biće usmjerena na povećanje kapaciteta Udruženja - najprije na proizvodnju neophodnih proizvoda  svojim članovima, kao što su pogače, satne osnove i sl.

NODAS je od 1.12.2021. godine pristupio implementaciji projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”, kojim je predviđena dodjela materijalnih donacija za ukupno 80 pčelara (koliko ih je projektom obuhvaćeno) i 4 udruženja pčelara iz 4 opštine/općine u BiH. Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) kao glavni donator, a implementiraće ga NODAS uz superviziju njemačke nevladine organizacije Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V. u periodu od 1.12.2021 do 31.5.2023.

 • Podjela opreme na dan  20.04.2022.

[su_image_carousel source="media: 2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036" slides_style="photo" controls_style="light"]

 • Podjela opreme na dan  28.04.2022.

[su_image_carousel source="media: 2039,2040,2041,2042" slides_style="photo" controls_style="light"]

 • Podjela opreme na dan  09.05.2022.

[su_image_carousel source="media: 2095,2094,2093,2092,2091,2090,2089,2088,2087,2086,2085" slides_style="photo" controls_style="light"]

19/04/22
Potpisivanje ugovora u Tešnju

Tokom protekle sedmice u Tešnju je potpisan Ugovor za realizaciju projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”.

Potpisivanju Ugovora prisustvovali su ispred Udruženja NODAS Šemsudin Maljević – projekt menadžer, ispred Općine Tešanj Suad Huskić – načelnik Općine i ispred Udruženja pčelara “Pčela” Tešanj Mahmo Husibegović – predsjednik Udruženja.

Dogovorena je dinamika i daljnja realizacija projekta, kao i pripreme za buduću intenzivniju saradnju. Nas u NODAS-u posebno raduje što će planirana sredstva doći do krajnjih korisnika čime ćemo pomoći razvoju pčelarske proizvodnje u Tešnju.

Riječ je o projektu koji se tiče konkretne podrške u razvoju ili pokretanju pčelarske proizvodnje individualnih proizvođača. Projektom će se podržati I rad lokalnog udruženja pčelara, a sve su aktivnosti u konačnici u svrhu doprinosa očuvanju ekosistema šireg područja jer je djelovanje pčela ključni faktor održavanja, kao i razvoja ekosistema, a njihov broj i zdravlje preduslov.

Ulaganjima se želi pomoći zapošljavanju i samozapošljavanju kroz pčelarstvo, tj. dati zamaha razvoju pčelarstva povećanjem lokalnih proizvodnih kapaciteta (količina), kvalitete meda, i/ili stvoriti bolje uslove proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda.  U tu svrhu će se odabranim korisnicima dodjeljivati grantovi u opremi i materijalu u vrijednosti do 3.000 Eura uz učešće korisnika od 15% vrijednosti opreme i materijala.

Korisnici (aplikanti) će imati priliku prisustvovati I kvalitetnim edukacijama, a oprema i materijal se definišu individualno I u skladu sa pojedinačnim potrebama. Projekat će trajati 18 mjeseci i podržati najmanje 20 korisnika na području opštine Tešanj. Potencijalni korisnici su isključivo osobe sa područja projektne opštine. Kod odabira će se, kroz selekciju aplikacija i rad komisije na terenu, u obzir uzimati ekonomsko stanje domaćinstva, kvalitet ideje i potencijal za razvoj. Određenu prednost će imati osobe iz ugroženih kategorija stanovništva, mađutim i dalje uz uslov zdrave poslovne ideje. Odobrena pomoć biće distribuirana isključivo u vidu materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za djelatnost, bez gotovinskih isplata. Ukupna vrijednost investicije je 80.000 Eur-a.

NODAS je od 1.12.2021. godine pristupio implementaciji projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”, kojim je predviđena dodjela materijalnih donacija za ukupno 80 pčelara (koliko ih je projektom obuhvaćeno) I 4 udruženja pčelara iz 4 opštine/općine u BiH. Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) kao glavni donator, a implementiraće ga NODAS uz superviziju njemačke nevladine organizacije Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V. u periodu od 1.12.2021 do 31.5.2023.

[su_image_carousel source="media: 2019,2021,2020" slides_style="photo" controls_style="light"]

 

19/04/22
"Networking"

Tokom protekle sedmice u organizaciji Udruženja za razvoj I afirmaciju društva u BiH - NODAS organizovano je umrežavanje udruženja pčelara a koje je imalo za cilj međusobno upoznavanje I razmjenu iskustava korisnika Projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”. Na ovom događaju učešće su uzeli predstavnici 4 projektna Udruženja iz 4 mjesta iz BiH - Udruženje pčelara “Kadulja” Ljubinje, Udruženje pčelara “Matica” Milići, Udruga pčelara “Li – Vrisak” Livno I Udruženje pčelara “Pčela” Tešanj.

NODAS je od 1.12.2021. godine pristupio implementaciji projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”, kojim je predviđena dodjela materijalnih donacija za ukupno 80 pčelara (koliko ih je projektom obuhvaćeno) i 4 udruženja pčelara iz 4 opštine/općine u BiH. Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) kao glavni donator, a implementiraće ga Udruženje NODAS uz superviziju njemačke nevladine organizacije Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V. u periodu od 1.12.2021 do 31.5.2023.

Predmetni “networking” je obilovao nizom aktivnosti, gdje se radilo na slijedećem:

 • Prezentacija projektnih aktivnosti.
 • Prezentacija rada udruženja.
 • Razmjena iskustava u provedbi Projekta.
 • Pripreme udruženja za sajmove.
 • Primpreme za učešće u narednom zajedničkom projektu.
 • Podizanje kvaliteta rada udruženja (treninzi, sadržaj i organizacija).
 • Planiranje obuka za pčelare na 4 predmetna područja.

[su_image_carousel source="media: 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018" slides_style="photo" controls_style="light"]

Ne možete pronaći ono što tražite ? Pogledajte arhivu.
arrow-right