PROJEKAT: PODRŠKA STVARANJU USLOVA ZA OBNOVU BOBOVCA I RAZVOJ TURIZMA U OPŠTINI VAREŠ

Projekat je realizovan (2014-2017; 2018-2020) u saradnji sa njemačkom organizacijom Help i odnosio se na aktivnostima poboljšanja osnovnih uslova za rad Tourist info biroa Vareš tj na djelovanju biroa na održavanjanju kompleksa Bobovac. Djelatnici NODAS-a su u saradnji sa relevantnim institucijama aktivno radili na kreiranju “Nacrta plana i programa neophodnih zaštitno-istraživačkih i restauratorskih radova na istorijskom području – Srednjevjekovni kraljevski grad Bobovac”. Pored izgradnje turističke infrastrukture na području cijele općine, obnovljena je I suvenirnica, pruženo nekoliko različitih obuka I stručnih putovanja za lokalne poduzetnike u turizmu te snimljena dva promotivna videa. Bliska saradnja sa lokalnim vlastima I drugim relevantnim institucijama na lobiranju za stvaranje potrebne dokumentacije, pribavljanje dozvola te iznalaženje investitora za ove I buduće aktivnosti su stalne aktivnosti organizacije NODAS.