OGLAS ZA IZRADU WEB DIZAJNA, IT, FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJE

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za pružanje usluga Izrade WEB dizajna, IT, foto I video dokumentacije a u sklopu projekta “Urbane šume – znanje i učešće svih”.

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 01.07.2022 godine sprovodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije. Odabrani ponuđač treba biti u mogućnosti početi sa radom odmah ili u što je moguće kraćem roku.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Za potrebe sprovedbe projekta “Urbane šume – znanje i učešće svih”, neophodan je angažman na realizaciji poslova preciziranih u Aneksu 1.

Zainteresovani ponuđači trebaju poslati putem email-a zahtjev za dokumentaciju (Aneks I – specifikacija).

Opis poslova: 

  1. WEB dizajn i web prezentacija
  2. Snimanje videa i fotodokumentacije (lokacija Novo Sarajevo)

Uslovi za konkurs:

Ponuđači mogu biti pravna lica sa područja Bosne I Hercegovine registrovana za pružanje usluga

Kriterijumi za dodjelu ugovora (maksimalno 25 bodova)

  • Reference [5 bodova]
  • Finansijska ponuda [20 bodova]

Prateća dokumentacija 

  1. Reference i/ili portfolio (moguće slanje putem email-a);
  2. Finansijska ponuda

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera

 

 Ponuda mora stići najkasnije do

19.08.2022.god. do 11:00 sati, poštom ili lično sa naznakom: „SER-1-22-Relaod2-SM ,

a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca, te pošaljite na sljedeću adresu:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH

Kolodvorska 10, Sarajevo

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323; +387 33 618 324

 

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane. Timovi koji budu dostavili ponude mogu biti kontaktirani radi dodatnih pojašnjenja.

Samo odabrani timovi će biti obavješteni najkasnije do 21.08.2022.

 

S poštovanjem,

 Šemsudin Maljević, Project Manager

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH

Adresa: Kolodvorska 10, Sarajevo

Tel/faks: +387 33 618 323; +387 33 618 324

e-mail : nodas@nodas.ba; semsudin@nodas.ba  

nodas.ba