BIH258 – BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva (dodatak IAP)

U okviru projekta „BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva“, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu je u saradnji sa općinom Tešanj i NODAS - om izradio INICIJALNI AKCIONI PLAN (IAP) – Razvoj pčelarstva u općini Tešanj.

 

U IAP-u za općinu Tešanj dat je pregled njenog geografskog položaja, prirodnih karakteristika, strukture poljoprivrednog zemljišta i ključnih podataka o poljoprivrednim aktivnostima. Predstavljene su karakteristike i zahtjevi medonosnog bilja, uz preporuke za ljekovito, začinsko, aromatsko i industrijsko bilje koje može unaprijediti područje pčelinje ispaše stacionarnih pčelinjaka.

 

Identifikacija i izbor lokacija za sadnju medonosnog bilja izvršena je kroz analizu terena i konsultacije sa lokalnim pčelarima i općinskom administracijom. Takođe, izrađeni su digitalni prikazi koji obuhvataju granice općina, lokacije pčelinjaka, te razgraničenja šumskih, poljoprivrednih i ostalih površina. Kreiranje digitalnog registra pčelara i pčelinjaka sa integrisanim atributivnim podacima je ključni korak u efikasnom upravljanju pčelarskim resursima.

 

Stanje pčelarstva na području općine Tešanj je detaljno analizirano, uključujući broj pčelara, pčelinjih društava, proizvodne kapacitete i izazove sa kojima se pčelari suočavaju. Klimatske promjene imaju značajan uticaj na pčelarstvo, a analizirani su kroz uporedni pregled klimatskih podataka za 2022. i 2023. godinu.

 

Na osnovu ovih analiza, date su preporuke za nastavak istraživanja i planiranja radi daljeg razvoja pčelarske proizvodnje na području općine Tešanj. Preporuke uključuju nastavak prikupljanja podataka, implementaciju novih tehnologija i jačanje saradnje između pčelara, lokalnih vlasti i drugih relevantnih aktera.

Poziv za dostavu ponuda za SMJEŠTAJ ZA UČESNIKE PROJEKTA “BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva"

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 01.09.2023 godine sprovodi projekat

““BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva”” a cilj projekta je razvoj

pčelarstva i ublažavanja klimatskih promjena na području projektnih opština.

Projekat finansira njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) kao

glavni donator, a implementira NODAS uz superviziju njemačke nevladine organizacije Help Hilfe zur

Selbsthilfe e.V. u periodu od 01.09.2023 do 31.07.2024.

U okviru ovog projekta, NODAS ima potrebu za obezbjeđenjem smještaja, hrane, osvježenja I

konferencijskom salom za učesnike.

U prilogu Vam dostavljamo obrazac (Annex I) usluga za koje bismo željeli da dobijemo ponudu. 

Ponuđač treba da ponudi:

Predmet ovog zahtjeva je smještaj, hrana, osvježenje I konferencijska sala.

NODAS zadržava pravo da izabere najpovoljnije ponuđače shodno kriterijima za dodjelu

ugovora.

Kriterijumi za dodjelu ugovora:

Ponude će biti procijenjene prema najboljem odnosu kvalitet/cijena.

Kriterijumi su sledeći:

• Cijena

• Mogućnost pružanja svih usluga

• Mogućnost pružanja svih usluga na jednoj lokaciji

• Udaljenost od centra Tešnja do najviše 30 kilometara

Svaka ponuda mora sadržati sljedeće informacije:

a. Cijena

Cijena treba da budu data u Konvertibilnim markama, i fiksna za period za koji ponuđač da

ponudu. Sve cijene koje se upisuju u ponudi treba da budu iskazane sa PDV-om (ukoliko je

ponuđač u PDV sistemu) u odgovarajućim poljima u priloženoj specifikaciji.

b. Informacije o kapacitetima I uslovima pružanja svih traženih usluga

c. Lokacija

Uslovi plaćanja

Prema NODAS/Help-ovim opštim pravilima nabavke, postoje tri osnovna modaliteta plaćanja,

preko žiro-računa:

- Nakon zadovoljavajuće isporuke svih traženih artikala/usluga.

- Po dogovorenim terminima plaćanja a prema završenim dijelovima isporuke/usluga,

sukcesivno

- Avansno, u dogovorenom procentu obavezno navesti traženi procenat avansa, 100% avans

nije moguć.

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera 

Ponuda mora stići najkasnije do 21.06.2024. godine (petak) do 12:00 sati, poštom sa naznakom: „PBOSBIH258-23-24-SER7-SM“, a na poleđini koverte obavezno navesti tačan naziv i adresu pošiljaoca, te pošaljite na sljedeću adresu:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH

Kolodvorska 10, Sarajevo

71 000 Sarajevo Telefon/faks

Telephone/Fax:  +387 33 618 323; +387 33 618 324

Prateća dokumentacija

Potencijalni ponuđači u svoje ponude treba da uključe i prateću podatke (mjesto održavanja aktivnosti, hotel, uslove, opis i drugo) te potpisanu i ovjeren dokument 7a GEN_2-4_Confirmation_of_Compliance

 

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane. Dostavljena ponuda će se smatrati finalnom – nikakve naknadne izmjene neće biti prihvaćene. Firme koje budu dostavile ponude koje ispunjavaju osnovne kriterijume mogu biti kontaktirane radi dodatnih pojašnjenja.

Samo odabrani ponuđač će biti obavješten najkasnije do 21. 06. 2024.godine.

TENDER ZA RADNI MATERIJAL

Referentni broj:

SUP-6-24-Relaod2-SM

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku RADNOG MATERIJALA ZA EDUKACIJE za potrebe NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta “Ekološka škola - škola u prirodi!”

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 12.02.2024.godine sprovodi projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!”. Osnovni cilj ovakvog projekta je unaprijeđenje kvaliteta života u urbanoj sredini odnosno potaknuti participativni pristup aktivnostima zaštite okoliša i zdravog načina života.

Ovim projektom se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH uz podršku Općine Novo Sarajevo.

Ponuđač treba preuzeti prilog/tabelu (Aneks 1) sa specifikacijama traženih proizvoda i izgled grafičke pripreme koja će se aplicirati OVDJE, te popuniti i poslati e-mailom, poštom ili lično na naznačenu adresu.

Obavezno navesti sve boje i varijante boja koje su na raspolaganju, kao i veličine navedenih artikala. Obavezno poslati fotografije svih modela za sve artikle koji se daju u ponudi.

Kriterijumi za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno) i usklađenost sa specifikacijom naznačenom u prilogu/tabeli – Aneks 1.

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera:

Ponuda mora stići najkasnije do 22. 05. 2024. godine (srijeda) do 13:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: SUP-6-24-Relaod2-SM, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca.

Obavezno je slanje precizne specifikacije.

Kontati za slanje ponuda:

  NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH Kolodvorska 10, 71 000 Sarajevo  Telefon/faks: +387 33 618 323;                        +387 33 618 324 e-mail: nodas@nodas.ba  

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 23. 05. 2024. godine.

S poštovanjem, Šemsudin Maljević, Project Manager 
NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH
Adresa: Kolodvorska 10, Sarajevo
Tel/faks: +387 33 618 323; +387 33 618 324
email: nodas@nodas.ba; semsudin@nodas.ba
                                                                                                    

TENDER ZA NABAVKU MJERAČA VANJSKOG ZAGAĐENJA

Referentni broj:

SUP-7-24-Relaod2-SM

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku opreme i alata za održavanje parkovskih površina za potrebe NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta “Ekološka škola - škola u prirodi!”

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 12.02.2024.godine sprovodi projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!”. Osnovni cilj ovakvog projekta je unaprijeđenje kvaliteta života u urbanoj sredini odnosno potaknuti participativni pristup aktivnostima zaštite okoliša i zdravog načina života.

Ovim projektom se želi potaći aktivan pristup djece u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i nastavnika o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH uz podršku Općine Novo Sarajevo.

Ponuđač treba preuzeti prilog/tabelu (Aneks 1) sa specifikacijama traženih proizvoda OVDJE, popuniti i poslati e-mailom, poštom ili lično na naznačenu adresu. Ukoliko nudite zamjenski tj uređaj sa drugačijom specifikacijom neophodno je da to I opišete/navedete

Kriterijumi za dodjelu ugovora biće najniža cijena I usklađenost sa specifikacijom naznačenom u prilogu/tabeli – Aneks 1. 

Kriterijumi za dodjelu ugovora (maksimalno 10 bodova) 

NAPOMENA: isporuka specificiranih i odabranih artikala će se obavljati u što kraćem roku po završetku tenderske procedure

 Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera:

Ponuđači mogu biti pravna lica sa područja Bosne i Hercegovine registrovana za pružanje usluga.Cijena treba da budu data u konvertibilnim markama i fiksna za period za koji ponuđač da ponudu. Sve cijene koje se upisuju u ponudi treba da budu iskazane sa PDV-om ukoliko je ponuđač u sistemu PDV-a te transportom franco Sarajevo.

Ponuda mora stići najkasnije do 22.05.2024.god. do 11:00 sati, poštom sa naznakom: „SUP-7-24-Relaod2-SM , a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca, te pošaljite na sljedeću adresu:

  NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH Kolodvorska 10, 71 000 Sarajevo  Telefon/faks: +387 33 618 323;                        +387 33 618 324 e-mail: nodas@nodas.ba  

Ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane. Ponude koje ispunjavaju kriterijume mogu biti kontaktirane radi dodatnih pojašnjenja.

Samo odabrane ponude će biti obavješteni najkasnije do 23.05.2024.

S poštovanjem, Šemsudin Maljević, Project Manager 
NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH
Adresa: Kolodvorska 10, Sarajevo
Tel/faks: +387 33 618 323; +387 33 618 324
email: nodas@nodas.ba; semsudin@nodas.ba
                                                                                                       Odgovorna osoba: Šemsudin Maljević

TENDER ZA NABAVKU OPREME I ALATA ZA ODRŽAVANJE

Referentni broj:

SUP-4-24-Relaod2-SM

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku opreme i alata za održavanje parkovskih površina za potrebe NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta “Ekološka škola - škola u prirodi!”

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 12.02.2024.godine sprovodi projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!”. Osnovni cilj ovakvog projekta je unaprijeđenje kvaliteta života u urbanoj sredini odnosno potaknuti participativni pristup aktivnostima zaštite okoliša i zdravog načina života.

Ovim projektom se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH uz podršku Općine Novo Sarajevo.

Ponuđač treba preuzeti prilog/tabelu (Aneks 1) sa specifikacijama traženih proizvoda OVDJE, popuniti i poslati e-mailom, poštom ili lično na naznačenu adresu.

Kriterijumi za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno) i usklađenost sa specifikacijom naznačenom u prilogu/tabeli – Aneks 1.

               Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera:

               Ponuda mora stići najkasnije do  22. 04. 2024. godine do 11:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: „SUP-4-24-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca. Obavezno je slanje precizne specifikacije.

Kontakti za slanje ponuda:

  NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH Kolodvorska 10, 71 000 Sarajevo  Telefon/faks: +387 33 618 323;                        +387 33 618 324 e-mail: nodas@nodas.ba  

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 23.04.2024. godine.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Referentni broj:

PBOSBIH258-23-24-SUP3-SM

Poziv za nabavku pčelarske opreme i materijala u okviru projekta “BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva”, koji se finansira sredstvima njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i Opština/Općina Milići I Tešanj, a implementira NODAS – Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH uz podršku njemačke nevladine organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Poziv za dostavu ponuda se odnosi na nabavku, transport i isporuku pčelarske opreme i materijala za korisnike projekta u općinama Milići i Tešanj.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti. NODAS zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuđača po pojedinačnim artiklima ili LOT-a u cjelini.

Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba se pozivaju da preuzmu kompletan tender dosije zahtjevom na e-mail: nodas@nodas.ba.

Svi zainteresovani treba da dostave svoju ponudu u skladu sa traženim uslovima iz tenderske dokumentacije koja se može preuzeti do 23.04.2024. godine do 12:00 časova.

Krajnji rok za predaju zapečaćenih ponuda – lično ili poštom je 24.04.2024. godina (srijeda) do 11:00 sati na adresu Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo. Otvaranje ponuda će biti organizovano isti dan 24.04.2024. u 12:00 sati uz mogućnost prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača a koji se trebaju prethodno uredno najaviti najdalje do 22.04.2024 u 12h.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati NODAS:

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Referentni broj:

PBOSBIH258-23-24-SUP2-SM

Poziv za nabavku pčelarske opreme i materijala u okviru projekta “BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva”, koji se finansira sredstvima njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i Opština/Općina Milići I Tešanj, a implementira NODAS – Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH uz podršku njemačke nevladine organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Poziv za dostavu ponuda se odnosi na nabavku, transport i isporuku pčelarske opreme i materijala za pčelarska udruženja u općinama Milići i Tešanj.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti. NODAS zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuđača po pojedinačnim artiklima ili LOT-a u cjelini.

Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba se pozivaju da preuzmu kompletan tender dosije zahtjevom na e-mail: nodas@nodas.ba.

Svi zainteresovani treba da dostave svoju ponudu u skladu sa traženim uslovima iz tenderske dokumentacije koja se može preuzeti do 22.04.2024. godine do 12:00 sati.

Krajnji rok za predaju zapečaćenih ponuda – lično ili poštom je 23.04.2024. godina (srijeda) do 11:00 sati na adresu Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo. Otvaranje ponuda će biti organizovano isti dan 23.04.2024. u 12:00 sati uz mogućnost prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača a koji se trebaju prethodno uredno najaviti najdalje do 22.04.2024 u 12h.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati NODAS:

TENDER za ANIMATIVNI promo MATRIJAL ZA EDUKACIJE

"SUP-3-24-Relaod2-SM"

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku ANIMATIVNOG PROMO MATERIJALA za potrebe NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta “Ekološka škola - škola u prirodi!”

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 12.02.2024.godine sprovodi projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!”. Osnovni cilj ovakvog projekta je unaprijeđenje kvaliteta života u urbanoj sredini odnosno potaknuti participativni pristup aktivnostima zaštite okoliša i zdravog načina života.

Ovim projektom se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH uz podršku Općine Novo Sarajevo.

 Ponuđač treba preuzeti prilog/tabelu (Aneks 1) sa specifikacijama traženih proizvoda i izgled grafičke pripreme koja će se aplicirati OVDJE, te popuniti i poslati e-mailom, poštom ili lično na naznačenu adresu.

Obavezno navesti sve boje i varijante boja koje su na raspolaganju, kao i veličine navedenih artikala.  Obavezno poslati fotografije svih modela za sve artikle koji se daju u ponudi.

Kriterijumi za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno) i usklađenost sa specifikacijom naznačenom u prilogu/tabeli – Aneks 1.

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera:

Ponuda mora stići najkasnije do  08. 04. 2024. godine (srijeda) do 13:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: SUP-3-24-Relaod2-SM , a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca.

Obavezno je slanje precizne specifikacije.

Kontakti za slanje ponuda:

  NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH Kolodvorska 10, 71 000 Sarajevo  Telefon/faks: +387 33 618 323;                        +387 33 618 324 e-mail: nodas@nodas.ba  

                 Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 09. 04. 2022. godine.

Prvi krug selekcije Tešanj i Milići

U skladu sa Ugovorom o saradnji između Općine/Opštine Tešanj i Milići i Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH –  Nodas iz Sarajeva kroz projekat “BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva” kao segment implementacije projekta utvrđena je lista aplikanata_ca koji su prošli prvu selekciju u projektu.

Aplikanti_ce će biti obiđeni na adresi stanovanja, te će se s njima obaviti intervjui o projektnoj ideji, socijalnoj slici porodice i planovima razvoja vlastite poslovne ideje.

Komisija NODAS-a i Općine će prethodno najaviti obilazak aplikantima_cama, a sam obilazak je planiran za period između 08. i 19. aprila 2024 godine.

Konačni spisak će biti objavljen po obilasku aplikanata_ca a najkasnije do 23. aprila 2024 godine.

Eventualne žalbe i pitanja se mogu dostaviti u roku od 5 dana od objave putem email adrese nodas@nodas.ba ili putem telefona 033 618 323.

Utvrđenu listu aplikanata_ca, koji su prošli prvu selekciju, možete pogledati ovdje:

„TEŠANJ“

„MILIĆI“

Produženi rok za TENDER  za NABAVKU SADNOG MATERIJALA

SUP-2-24-Relaod2-SM

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku sadnog materijala za potrebe NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta “Ekološka škola - škola u prirodi!

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 12.02.2024.godine sprovodi projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!”. Osnovni cilj ovakvog projekta je unaprijeđenje kvaliteta života u urbanoj sredini odnosno potaknuti participativni pristup aktivnostima zaštite okoliša i zdravog načina života.

Ovim projektom se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH uz podršku Općine Novo Sarajevo.

Ponuđač treba preuzeti prilog/tabelu (Aneks 1) sa specifikacijama traženih proizvoda OVDJE, popuniti i poslati e-mailom, poštom ili lično na naznačenu adresu.

Kriterijumi za dodjelu ugovora biće najniža cijena, usklađenost sa specifikacijom naznačenom u prilogu/tabeli – Aneks 1, mogućnost isporuke u roku, posjedovanje certifikata o porijeklu.

NAPOMENA: isporuka specificiranih i odabranih artikala će se obavljati u što kraćem roku po završetku tenderske procedure. Posebno opisati:

-             dostupne veličine (dimenzije) sadnica;

-             starost sadnica;

-             uslove izdavanja garancija;

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera:

Ponuda mora stići najkasnije do 25.03.2024.god. do 11:00 sati, poštom sa naznakom: „SUP-2-24-Relaod2-SM ,a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca, te pošaljite na sljedeću adresu:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH Kolodvorska 10, Sarajevo 71 000 SarajevoTelefon/faks Telephone/Fax:  +387 33 618 323; +387 33 618 324

Ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane. Ponude koje ispunjavaju kriterijume mogu biti kontaktirane radi dodatnih pojašnjenja.

Samo odabrane ponude će biti obavješteni najkasnije do 25.03.2024.