Potpisivanje ugovora sa pčelarima/kama u Tešnju

Danas su predstavnici Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH – NODAS u saradnji s opštinskim vlastima Tešnja upriličili potpisivanje ugovora o dodjeli pčelarske opreme i materijala za dvadeset (20) korisnika/ca sa područja Tešnja. U prethodnom periodu nakon prvobitnog prikupljanja aplikacija izabrani korisnici_ce su prošli dvije selekcije prije konačnog izbora. Radi se o realizaciji dijela projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“ rezervisanog za direktan rad s korisnicima_cama, tj. pčelarima_kama. Za ovaj dio projekta predviđena je finansijska podrška u iznosu od 60.000 Eura.

Projekat „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“ zajedno realizuju Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH - NODAS, Opština Tešanj, Udruženje pčelara "Pčela" Tešanj i sami korisnici. Uskoro se očekuje podjela dijela opreme i materijala pčelarima_kama. Za učešće u projektu su se mogli prijaviti svi oni koji se bave pčelarstvom bez obzira da li su članovi Udruženja ili su se ranije banili pčelarstvom.

Jedan od ciljeva Projekta jeste poboljšanje situacije u sektoru pčelarstva u Tešnju, ali i prijeko potrebna pomoć mladim pčelarima_kama da započnu i/ili održe proizvodnju meda i drugih pčelinjih proizvoda. Projekat će pomoći, jer će mladim ljudima omogućiti da dodatno poboljšaju svoj budžet. Pored direktne podrške za korisnike_ce, tu je i podrška Udruženju koje je direktni korisnik granta od 12.000 Eura. Ova sredstva biće usmjerena na povećanje kapaciteta Udruženja – najprije na proizvodnju neophodnih proizvoda  svojim članovima (proizvodnja pčelinjih pogača).

NODAS je od 1. 12. 2021. godine pristupio implementaciji projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”, kojim je predviđena dodjela materijalnih donacija za ukupno 80 pčelara (koliko ih je projektom obuhvaćeno) i 4 udruženja pčelara iz 4 opštine/općine/grada (Tešanj, Ljubinje, Milići i Livno) u BiH. Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) kao glavni donator, a implementiraće ga NODAS uz superviziju njemačke nevladine organizacije Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V. u periodu od 1. 12. 2021 do 31. 5. 2023. godine.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-nabavka pčelarske opreme opština Ljubinje

Referentni broj:

PBOSBIH251-21-22-SUP10-SM

Poziv za nabavku pčelarske opreme i materijala u okviru projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”, koji se finansira sredstvima njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i Opštine Ljubinje, a implementira NODAS – Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH uz podršku njemačke nevladine organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Poziv za dostavu ponuda se odnosi na nabavku, transport i isporuku pčelarske opreme i materijala za korisnike projekta u opštini Ljubinje.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti. NODAS zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuđača po pojedinačnim artiklima ili LOT-a u cjelini.

Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba se pozivaju da preuzmu kompletan tender dosije zahtjevom na e-mail: nodas@nodas.ba.

Svi zainteresovani treba da dostave svoju ponudu u skladu sa traženim uslovima iz tender dokumentacije koja se može preuzeti do 18. 11. 2022. godine do 12:00 časova.

Krajnji rok za prijem zapečaćenih ponuda – lično ili poštom je 21. 11. 2022. godina (ponedjeljak) do 12:00 časova na adresu

Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo.

Otvaranje ponuda će biti organizovano isti dan 21. 11. 2022. u 13:00 časova uz mogućnost prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača, a koji se trebaju prethodno uredno najaviti.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati NODAS:

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - nabavka pčelarske opreme

Referentni broj:

PBOSBIH251-21-22-SUP9-SM

Poziv za nabavku pčelarske opreme i materijala u okviru projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”, koji se finansira sredstvima njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i Opštine Tešanj, a implementira NODAS – Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH uz podršku njemačke nevladine organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Poziv za dostavu ponuda se odnosi na nabavku, transport i isporuku pčelarske opreme i materijala za korisnike projekta u opštini Tešanj.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti. NODAS zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuđača po pojedinačnim artiklima ili LOT-a u cjelini.

Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba se pozivaju da preuzmu kompletan tender dosije zahtjevom na e-mail: nodas@nodas.ba.

Svi zainteresovani treba da dostave svoju ponudu u skladu sa traženim uslovima iz tender dokumentacije koja se može preuzeti do 7. 11. 2022. godine do 12:00 časova.

Krajnji rok za predaju zapečaćenih ponuda – lično ili poštom je 9. 11. 2022. godina (srijeda) do 12:00 časova na adresu Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo. Otvaranje ponuda će biti organizovano isti dan 9. 11. 2022. u 13:00 časova uz mogućnost prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača, a koji se trebaju prethodno uredno najaviti.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati NODAS:

e-mail: nodas@nodas.ba

Projekat pčelarstvo

Pčele su ključni faktor održavanja ali I razvoja ekosistema a njihov broj I zdravlje preduslov. Naš je projekat konkretna podrška u razvoju ili pokretanju pčelarske proizvodnje individualnih proizvođača putem grantova (oprema, rojevi, košnice i drugo), ali i educiranje i početnika i iskusnih pčelara. Projektom se podržava i rad lokalnih udruženja pčelara a sve su aktivnosti u konačnici u svrhu doprinosa očuvanju ekosistema šireg područja općina Tešanj, Milići, Livno i Ljubinje.

OBJAVLJUJEMO KONAČNI SPISAK KORISNIKA/CA PROJEKTA “ZAŠTITIMO PČELE, SPASIMO EKOSISTEM” ZA OPŠTINU LJUBINJE

Komisija Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS u proteklom periodu na području opštine Ljubinje je obavila 33 terenska obilaska i intervjua sa aplikantima/cama za grantove u sklopu projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“. U skladu sa kriterijima definisanim u projektu, komisija je donijela Odluku o uvrštavanju 20 aplikanata/ica na listu konačnih, tj. primarnih korisnika/ca. U prilogu se nalazi lista navedenih prvih 20 korisnika/ca, a na istoj je 8 aplikanata/ica iz kategorije „u daljnjem razmatranju“, kao i 5 u kategoriji „nije zadovoljio“.

Ubrzo će za artikle definisane u aplikacijama biti objavljen i tender, a po završetku tenderske procedure potpisivanje ugovora sa korisnicima/cama i nabavke. Komisijski će se razmatrati odabir i dodatnih korisnika/ca iz kategorije „u daljnjem razmatranju“. Broj dodatnih korisnika/ca će ovisiti o dostupnosti dodatnih sredstava i o tome ćemo naknadno obavijestiti aplikante/ice.

OVDJE možete pogledati konačnu listu.

OBJAVLJUJEMO KONAČNI SPISAK KORISNIKA PROJEKTA “ZAŠTITIMO PČELE, SPASIMO EKOSISTEM” ZA OPĆINU TEŠANJ

Komisija Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS u proteklom periodu obavila je 33 terenska obilaska i intervjua sa aplikantima za grantove u sklopu projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“. U skladu sa kriterijima definisanim u projektu, komisija je donijela Odluku o uvrštavanju 20 aplikanata na listu konačnih, tj primarnih korisnika. U prilogu se nalazi lista navedenih prvih 20 korisnika, a na istoj je 8 aplikanata iz kategorije „u daljnjem razmatranju“, kao i 5 u kategoriji „nije zadovoljio“.

Ubrzo će za artikle definisane u aplikacijama biti objavljen i tender, a po završetku tenderske procedure, potpisivanje ugovora sa korisnicima i nabavke, komisijski će se razmatrati odabir i dodatnih korisnika iz kategorije „u daljnjem razmatranju“. Broj dodatnih korisnika će ovisiti o dostupnosti dodatnih sredstava i o tome ćemo naknadno obavijestiti aplikante.

U prilogu možete pogledati samu listu OVDJE.

Prvi krug selekcije Ljubinje

U skladu sa Ugovorom o saradnji između Opštine Ljubinje i Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH –  Nodas iz Sarajeva kroz projekat „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” kao segment implementacije projekta utvrđena je lista aplikanata_ca koji su prošli prvu selekciju u projektu.

Aplikanti_ce će biti obiđeni na adresi stanovanja, te će se s njima obaviti intervjui o projektnoj ideji, socijalnoj slici porodice i planovima razvoja vlastite poslovne ideje.

Komisija NODAS-a i Opštine će prethodno najaviti obilazak aplikantima_cama, a sam obilazak je planiran za period između 12. i 20. septembra/rujna 2022. godine.

Eventualne žalbe i pitanja se mogu dostaviti putem email adrese nodas@nodas.ba ili putem telefona 033 618 323.

Utvrđenu listu aplikanata_ca, koji su prošli prvu selekciju, možete pogledati „OVDJE“.

Prvi krug selekcije Tešanj

U skladu sa Ugovorom o saradnji između Opštine Tešanj i Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH –  Nodas iz Sarajeva kroz projekat „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” kao segment implementacije projekta utvrđena je lista aplikanata_ca koji su prošli prvu selekciju u projektu.

Aplikanti_ce će biti obiđeni na adresi stanovanja, te će se s njima obaviti intervjui o projektnoj ideji, socijalnoj slici porodice i planovima razvoja vlastite poslovne ideje.

Komisija NODAS-a i Opštine će prethodno najaviti obilazak aplikantima_cama, a sam obilazak je planiran za period između 12. i 20. septembra/rujna 2022. godine.

Konačni spisak će biti objavljen po obilasku aplikanata_ca a najkasnije do 23. septembra/rujna 2022. godine.

Eventualne žalbe i pitanja se mogu dostaviti putem email adrese nodas@nodas.ba ili putem telefona 033 618 323.

Utvrđenu listu aplikanata_ca, koji su prošli prvu selekciju, možete pogledati OVDJE.

PODRŠKA/GRANTOVI ZA PČELARE

BAVITE SE PCELARSTVOM ILI ŽELITE ZAPOCETI?!
PROJEKAT “ZASTITIMO PČELE, SPASIMO EKOSISTEM” JE PRILIKA!
ROK ZA SLANJE APLIKACIJA ZA LJUBINJE I TEŠANJ JE 15.08.2022

NODAS je u decembru 2021. godine započeo realizaciju projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” na području 4 opštine/općine/grada u Bosni i Hercegovini. Projekat je u početnoj fazi u Ljubinju i Tešnju. Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira se uz podršku njemačke organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe. Svoj udio u sufinansiraju i provedbi imaju i odabrane projektne opštine i korisnici.
Riječ je o projektu konkretne podrške u razvoju ili pokretanju pčelarske proizvodnje individualnih proizvođača ali i udruženja.
Ulaganjima se želi pomoći zapošljavanju i samozapošljavanju kroz pčelarstvo, tj. dati zamaha razvoju pčelarstva povećanjem lokalnih proizvodnih kapaciteta (količina), kvalitete meda, i/ili stvoriti bolje uslove proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda. U tu svrhu će se odabranim korisnicima dodjeljivati grantovi u opremi i materijalu u vrijednosti do 3.000 Eura uz učešće korisnika od 15% vrijednosti opreme i materijala.
Projekat će trajati 18 mjeseci i podržati najmanje 20 korisnika na području svake opštine. Potencijalni korisnici su isključivo osobe sa područja projektne opštine. Kod odabira će se, kroz selekciju aplikacija i rad komisije na terenu, u obzir uzimati ekonomsko stanje domaćinstva, kvalitet ideje i potencijal za razvoj. Određenu prednost će imati osobe iz ugroženih kategorija stanovništva mađutim i dalje uz uslov zdrave poslovne ideje. Odobrena pomoć biće distribuirana isključivo u vidu materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za djelatnost, bez gotovinskih isplata. Ukupna vrijednost investicije je 80.000 Eura po opštini.
Aplikaciju možete preuzeti OVDJE te je isprintati i poslati na adresu navedenu u samoj aplikaciji. Aplicirati možete i slanjem aplikacije i skeniranih dokumenata (pogledati u samoj aplikaciji) na našu adresu nodas@nodas.ba.
Sve zainteresovane osobe mogu dobiti detaljne informacije na www.nodas.ba, a za dodatna pitanja se mogu obratiti na telefon broj: 033 618 323

Obavijest o održanim predavanjima po projektu „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem!” u opštini Ljubinje

Tokom ove sedmice u Ljubinju je održana serija predavanja i prezentacija projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem!” za potencijalne korisnike – aktivne pčelare/pčelarke i one koji to tek žele postati.

NODAS je u decembru 2021. godine započeo realizaciju projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem!” na području 4 opštine u Bosni i Hercegovini (Milići, Livno, Ljubinje i Tešanj), a u trenutno se projekat realizuje u Ljubinju i Tešnju.

Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj a implementira se uz podršku njemačke organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe. Svoj udio u sufinansiraju i sprovedbi imaju i odabrane projektne opštine i korisnici. Riječ je o projektu konkretne podrške u razvoju ili pokretanju pčelarske proizvodnje individualnih proizvođača. Projektom će se podržati i rad lokalnih udruženja pčelara a sve su aktivnosti u konačnici u svrhu doprinosa očuvanju ekosistema šireg područja jer je djelovanje pčela ključni faktor održavanja ali i razvoja ekosistema a njihov broj i zdravlje preduslov.

Ulaganjima se želi pomoći zapošljavanju i samozapošljavanju kroz pčelarstvo, tj. dati zamaha razvoju pčelarstva povećanjem lokalnih proizvodnih kapaciteta (količina), kvalitete meda, i/ili stvoriti bolje uslove proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda. U tu svrhu će se odabranim korisnicima dodjeljivati grantovi u opremi i materijalu u vrijednosti do 3.000 Eura uz učešće korisnika od 15% vrijednosti opreme i materijala.

Korisnici (aplikanti) će imati priliku prisustvovati i kvalitetnim edukacijama a oprema i materijal se definišu individualno i u skladu sa pojedinačnim potrebama. Projekat će podržati najmanje 20 korisnika na području svake opštine. Potencijalni korisnici su isključivo osobe sa područja projektne opštine. Kod odabira će se, kroz selekciju aplikacija i rad komisije na terenu, u obzir uzimati ekonomsko stanje domaćinstva, kvalitet ideje i potencijal za razvoj. Određenu prednost će imati osobe iz ugroženih kategorija stanovništva mađutim i dalje uz uslov zdrave poslovne ideje. Odobrena pomoć biće distribuirana isključivo u vidu materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za djelatnost, bez gotovinskih isplata. Ukupna vrijednost investicije je 80.000 Eura.

Aplikaciju možete preuzeti na www.nodas.ba OVDJE te je isprintati i poslati na adresu navedenu u samoj aplikaciji. Aplicirati možete i slanjem aplikacije i skeniranih dokumenata (pogledati u samoj aplikaciji) na našu adresu nodas@nodas.ba.

Rok za predaju aplikacije je 15. avgust/kolovoz 2022. godine.

Sve zainteresovane osobe mogu dobiti detaljne informacije o projektu i/ili načinu apliciranja putem e-maila nodas@nodas.ba, ili telefona 033 618 323; 033 618 324.