TENDER

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU SADNOG MATERIJALA – SADNICA MEDONOSNOG DRVEĆA

Referentni broj: PBOSBIH258-23-24-SUP1-SM"

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku sadnica medonosnog drveća za potrebe podizanja pčelinjih parkova na području opština/općina Milići I Tešanj.

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 01.09.2023. godine sprovodi projekat “BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva” a cilj projekta je razvoj pčelarstva i ublažavanja klimatskih promjena na području projektnih općina.

Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) kao glavni donator uz sufinansiranje projektnih općina (Tešanj I Milići), a implementira NODAS uz superviziju njemačke nevladine organizacije Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V. u periodu od 01.09.2023. do 31.07.2024. Do ovog datuma potrebno je ispuniti sve ciljeve projekta.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti. NODAS zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuđača po pojedinačnim artiklima ili LOT-a u cjelini.

Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba se pozivaju da preuzmu kompletan tender dosije na slijedećim linkovima:

Annex 1 - sadnice PBOSBIH258-23-24-SUP1-SM

Annex-II-ToR-sadnice PBOSBIH258-23-24-SUP1-SM doc

7a GEN_2-4_Confirmation_of_Compliance_November_2020

U okviru projekta predviđena je i sadnja medonosnog bilja koja će stvoriti bolje uslove proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda te doprinijeti obnovi i očuvanju okoliša.

Lokaliteti za dostavu sadnica i sadnog materijala su:

1.         LOK 1 – Milići, ulica Nikole Tesle tj 2 lokacije na udaljenosti do 5km od centra Milića

2.         LOK 2 – Tešanj,  na 2 lokacije, tj Jezero Mrkotić I Rastoke (na udaljenosti do 5km od Jelaha)

Vremenski rokovi:

-           Termini isporuke su u period 01-15 mart 2024. godine za sve lokacije

Standardi I obavezna dokumentacija:

 1. Uvjerenje o porijeklu reproduktivnog materijala
 2. Deklaracija o kvalitetu sadnog materijala
 3. Starost 2+0

Kriterijum kod odabira:

 1. Dostavljena tražena dokumentacija navedena u “Standardi I obavezna dokumentacija” je eliminatoran uslov za prijavu
 2. Kriterijum za dodjelu ugovora biće najniža cijena pojedinačih stavki (Ne kumulativno),
 3. Mogućnost isporuke u traženom periodu.
 4. Mogućnost garancije cijene najmanje 30 dana od slanja ponude

NAPOMENE:

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 22. 02. 2024. godine do 11:00 sati, poštom ili lično sa naznakom: „PBOSBIH258-23-24-SUP1-SM “, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH

Kolodvorska 10, 71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 25.02. 2024. godine.

TENDER

Poziv za nabavku IT opreme za Udruženje pčelara

Referentni broj: PBOSBIH251-21-22-SUP12-SM

Pozivaju se svi zainteresovani da pošalju ponudu za nabavku IT opreme u okviru projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”, koji se finansira sredstvima njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i opština/općina/grada Ljubinje, Milići, Tešanj i Livno, a implementira NODAS – Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH uz podršku njemačke nevladine organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Poziv za dostavu ponuda se odnosi na nabavku, transport i isporuku IT opreme za korisnike projekta – udruženja pčelara u četiri projektne sredine (Ljubinje, Milići, Tešanj i Livno).

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti. NODAS zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuđača po pojedinačnim artiklima ili LOT-a u cjelini.

Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba se pozivaju da preuzmu kompletan tender dosije na slijedećim linkovima:

 1. Annex IT Oprema za udruženja PBOSBIH251-21-22-SUP12-SM
 2. 7a GEN_2-4_Confirmation_of_Compliance_November_2020

ili zahtjevom na e-mail: nodas@nodas.ba.

Svi zainteresovani treba da dostave svoju ponudu u skladu sa traženim uslovima iz tender dokumentacije, a krajnji rok za predaju zapečaćenih ponuda – lično ili poštom je 30. 3. 2023. godina (četvrtak) do 12:00 časova na adresu Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo.

Otvaranje ponuda će biti organizovano isti dan 30. 3. 2023. u 13:00 časova uz mogućnost prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača, a koji se trebaju prethodno uredno najaviti.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati NODAS:

TENDER

Poziv za angažman animatora / animatorica.

Referentni broj: SER-5-22-Relaod2-SM

Pozivamo sve zainteresovane umjetničke grupe da podnesu ponudu za pružanje usluga animacije za djecu predškolskog i školskog uzrasta na području općine Novo Sarajevo, na lokaciji u MZ Trg heroja/naselje Hrasno. Navedene usluge su neophodne za nastavak realizacije planiranih aktivnosti u sklopu realizacije projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Opis angažmana: u cilju promocije otvaranja novoizgrađenog parka kojom se želi popularizirat korištenje parkovskih površina, organizovat će se animativna aktivnost za potrebe djece, gdje će se ista potaći na aktivno korištenje parkovskih površina, druženje i sticanje navika produktivnog boravka u parku. Ova aktivnost će se održati 17. 2. 2023. u trajanju od 2 školska časa.

NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH od 1. 7. 2022. godine provodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Lokalitet za realizaciju, tj. pružanje usluge je:

Vremenski rokovi:

Kriterijumi:

Ponuđači moraju biti fizička lica koja djeluju kao tim, a koji posjeduju iskustva i znanja potrebna za pružanje ovakvih usluga.

Uz ponudu priložiti prateću dokumentaciju kako slijedi:

 1. Plan provođenja animacije sa opisom (metodologija);
 2. Broj animatora u umjetničkoj grupi
 3. Biografije (sa jasnim informacijama o obrazovanju i relevantnom iskustvu);
 4. Finansijska ponuda.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 15. 2. 2023. godine do 13:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: SER-5-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Isključivo odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 16. 2. 2023. godine.

TENDER

Poziv za usluge kateringa

Referentni broj: SUP-12-22-Relaod2-SM.

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za usluge kateringa za potrebe NODAS-a – Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH. Navedene usluge su neophodne za realizaciju događaja na otvorenom za 30 osoba u Novom Sarajevu na lokaciji Trg Heroja Sarajevo, u sklopu realizacije projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Specifikaciju traženog (Aneks 1) možete naći OVDJE.

Vremenski rokovi:

Kriterijumi:

Kriterijum za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno), usklađenost sa Aneksom 1, te rokovi isporuke i garancija.

NODAS zadržava pravo promjene količina roba i usluge u narudžbi u odnosu na osnovnu ponudu – u ovisnosti od ponuđenih cijena.

Sve cijene moraju imati uračunat PDV (za firme koje su u PDV sistemu), transport i druge usluge.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 15. 2. 2023. godine (utorak) do 12:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: „SUP-12-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca. Obavezno je slanje precizne specifikacije.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 16. 2. 2023. godine.

TENDER

Poziv za usluge izrade edukativnih brošura.

Referentni broj: SUP-13-22-Relaod2-SM,

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za usluge izrade edukativnih brošura za potrebe NODAS-a – Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH. Navedene usluge su neophodne za nastavak realizacije planiranih aktivnosti u sklopu realizacije projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Potrebnu dokumentaciju možete naći na slijedećim linkovima:

 1. Aneks 1 - Specifikacija edukativne brošure
 2. Aneks 2 - grafička priprema brošure

Vremenski rokovi:

Kriterijumi:

Kriterijum za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno), usklađenost sa Aneksom 1, te rokovi isporuke i garancija.

NODAS zadržava pravo promjene količine robe i usluge u odnosu na osnovnu ponudu – u ovisnosti od ponuđenih cijena.

Sve cijene moraju imati uračunat PDV (za firme koje su u PDV sistemu), transport i druge usluge.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 14. 2. 2023. godine (utorak) do 14:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: „SUP-13-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca. Obavezno je slanje precizne specifikacije.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 15. 2. 2023. godine.

TENDER

Poziv za nabavku materijala za aktivnosti „Slikajmo u parku“

Referentni broj: SUP-11-22-Relaod2-SM,

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku materijala za slikanje za potrebe realizacije edukativnih aktivnosti na ciljanimim lokalitetima za potrebe NODAS – Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Specifikaciju materijala (Aneks 1) možete naći OVDJE.

Vremenski rokovi:

Kriterijumi:

Kriterijum za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno), usklađenost sa Aneksom 1, te rokovi isporuke i garancija.

NODAS zadržava pravo promjene količina roba i usluge u narudžbi u odnosu na osnovnu ponudu – u ovisnosti od ponuđenih cijena.

Sve cijene moraju imati uračunat PDV (za firme koje su u PDV sistemu), transport i druge usluge.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 27. 1. 2023. godine (petak) do 14:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: „SUP-11-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca. Obavezno je slanje precizne specifikacije.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 30.01.2023. godine.

TENDER

Poziv za nabavku maketa hotela za insekte i kućica i hranilica za ptice

Referentni broj: SUP-10-22-Relaod2-SM,

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku: hotela za insekte – dva (2) komada i kućica za ptice – četiri (4) komada, te hranilice za ptice – dva (2) komada za dva ogledno-edukativna parka „Urbana šuma“ na ciljanim lokalitetima za potrebe NODAS – Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Specifikaciju (Aneks 1), opis (Aneks 2) kao i drugu prateću dokumentaciju možete naći na slijedećim linkovima:

 1. Anex 1 - Specifikacija hotel za insekte i kućica za ptice
 2. Anex 2 - Opis Hotela za insekte i kućice za ptice

NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH od 1. 7. 2022. godine provodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Lokaliteti za isporuku traženog za dva ogledno-edukativna parka „Urbana šuma“ su:

 1. LOK 1 – naselje Hrasno, MZ Trg heroja: zelena površina uz kružni tok na raskrsnici ulica Aleja lipa i Porodice Ribar, te
 2. LOK 2 – na zelenoj površini uz zgradu Srednje škole za okoliš i drvni dizajn.

Vremenski rokovi:

Kriterijumi:

Kriterijum za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno), usklađenost sa specifikacijom, te mogućnost isporuke u roku.

NODAS zadržava pravo promjene količina u narudžbi u odnosu na osnovne ponude – u ovisnosti od ponuđenih cijena naspram raspoloživih sredstava.

Sve cijene moraju imati uračunat PDV (za firme koje su u PDV sistemu), transport i istovar.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 27. 1. 2023. godine (petak) do 13:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: SUP-10-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 30. 1. 2023. godine.

TENDER

Poziv za nabavku info tabli.

Referentni broj: SUP-9-22-Relaod2-SM,

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku info tabli – dva (2) komada, za dva ogledno-edukativna parka „Urbana šuma“ na ciljanim lokalitetima za potrebe NODAS – Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Opis (Aneks 1) kao i drugu prateću dokumentaciju možete naći na slijedećim linkovima:

 1. Anex 1 Info table
 2. Izgled info table

NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH od 1. 7. 2022. godine provodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Lokaliteti za isporuku info tabli za dva ogledno-edukativna parka „Urbana šuma“ su:

 1. LOK 1 – naselje Hrasno, MZ Trg heroja: zelena površina uz kružni tok na raskrsnici ulica Aleja lipa i Porodice Ribar, te
 2. LOK 2 – na zelenoj površini uz zgradu Srednje škole za okoliš i drvni dizajn.

Vremenski rokovi:

Kriterijumi:

Kriterijum za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno), usklađenost sa specifikacijom, te mogućnost isporuke u roku.

NODAS zadržava pravo promjene vrste usluga u narudžbi u odnosu na osnovne ponude – u ovisnosti od ponuđenih cijena.

Sve cijene moraju imati uračunat PDV (za firme koje su u PDV sistemu), transport i istovar.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 27. 01. 2023. godine (petak) do 12:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: SUP-9-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 30.01.2023. godine.

TENDER

Poziv za angažman edukatora/edukatorice - "Mala škola slikanja u parku"

Referentni broj:

SER-3-22-Relaod2-SM,

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za pružanje usluga radionica/edukacija za djecu i odrasle na području općine Novo Sarajevo za dva ogledno-edukativna parka „Urbana šuma“ na ciljanim lokalitetima za potrebe NODAS – Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Opis angažmana: u cilju popularizacije korištenja parkovskih površina, organizovat će se aktivnost „Mala škola slikanja u parku“ kojom se djecu i odrasle animira na izlazak na parkovske površine, druženje i sticanje navika produktivnog boravka u parku. U ovoj aktivnosti će se održati u 2 dana po 2 školska časa slikanja motiva samog parka i okruženja.

NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH od 1. 7. 2022. godine provodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Lokaliteti za realizaciju, tj. pružanje usluga su dva ogledno-edukativna parka „Urbana šuma“ na lokacijama:

 1. LOK 1 – naselje Hrasno, MZ Trg heroja: zelena površina uz kružni tok na raskrsnici ulica Aleja lipa i Porodice Ribar, te
 2. LOK 2 – na zelenoj površini uz zgradu Srednje škole za okoliš i drvni dizajn.

Vremenski rokovi:

Kriterijumi:

Ponuđači moraju biti fizička lica koja djeluju kao tim, a koji posjeduju iskustva i znanja potrebna za pružanje ovakvih usluga.

Za oglas su neophodne sljedeće kvalifikacije:

Voditelj tima edukatora:

Obrazovanje: završena Likovna akademija. Iskustvo: najmanje 2 godine iskustva za voditelja tima u zvaničnoj obrazovnoj instituciji. Neophodno iskustvo u radu s odraslima I školskom djecom.

Član tima edukatora:

Obrazovanje: završena Likovna akademija. Iskustvo: najmanje 1 godina iskustva na poslovima edukatora. Neophodno iskustvo u radu s odraslima I školskom djecom.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 19.01.2023. godine do 12:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: SER-3-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Isključivo odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 20.01.2023. godine.

TENDER

Poziv za angažman edukatora/edukatorice - "Zazmimimo park"

Referentni broj:

SER-4-22-Relaod2-SM,

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za pružanje usluga radionica/edukacija za djecu i odrasle na području općine Novo Sarajevo za dva ogledno-edukativna parka „Urbana šuma“ na ciljanim lokalitetima za potrebe NODAS – Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Opis angažmana: u cilju popularizacije korištenja parkovskih površina, organizovat će se aktivnost „Zazimimo park“ kojom se djecu i odrasle animira na izlazak na parkovske površine, druženje i sticanje navika produktivnog boravka u parku. U ovoj aktivnosti će se održati u 2 školska časa te tom prilikom održati predavanja o važnosti, načinu dizajniranja i postavljanja hranilica za ptice, kućica za ptice te staništa (hotela) za insekte, te iste i postaviti.

NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH od 1. 7. 2022. godine provodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Lokaliteti za realizaciju, tj. pružanje usluga su dva ogledno-edukativna parka „Urbana šuma“ na lokacijama:

 1. LOK 1 – naselje Hrasno, MZ Trg heroja: zelena površina uz kružni tok na raskrsnici ulica Aleja lipa i Porodice Ribar, te
 2. LOK 2 – na zelenoj površini uz zgradu Srednje škole za okoliš i drvni dizajn.

Vremenski rokovi:

Kriterijumi:

Ponuđači moraju biti fizička lica koja djeluju kao tim, a koji posjeduju iskustva i znanja potrebna za pružanje ovakvih usluga.

Za oglas su neophodne sljedeće kvalifikacije:

Voditelj tima edukatora:

Obrazovanje: završen Šumarski fakultet (odsjek šumarstvo). Iskustvo: najmanje 2 godine iskustva za voditelja tima u zvaničnoj obrazovnoj instituciji. Neophodno iskustvo u radu s odraslima I školskom djecom.

Član tima edukatora:

Obrazovanje: završen fakultet šumarskog, biološkog ili sličnog smjera. Iskustvo: najmanje 1 godina iskustva na poslovima edukatora. Neophodno iskustvo u radu s odraslima i školskom djecom.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 19.01.2023. godine do 12:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: SER-4-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Isključivo odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 20.01.2023. godine.