OGLAS ZA ANGAŽMAN PROJEKTANTSKOG TIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA
29/07/22

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za pružanje usluga izrade Glavnog projekta za dvije parkovske površine na području Općine Novo Sarajevo, a u sklopu projekta “Urbane šume – znanje i učešće svih”.

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 01.07.2022 godine sprovodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije. Odabrani tim treba biti u mogućnosti počati sa radom odmah ili u što je moguće kraćem roku.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Za potrebe sprovedbe projekta “Urbane šume – znanje i učešće svih”, neophodan je angažman tima stručnjaka za realizaciju dijela koji se odnosi na izradu Glavnog projekta, nadzora u toku podizanja parkova te učešće u edukacijama. Potrebno je stoga obrazovati radnu grupu tj. tim od tri osobe koji će ponuditi urbanističko-arhitektonsko rješenje Glavnog projekta urbanih parkova-šuma.

Kod prijava nije potrebno prilagati konkretne prijedloge i rješenja već isključivo biografije, s obzirom na to da su izrada plana kao i podizanje parkova dio edukativnog procesa i bit će finaliziran u III mjesecu implementacije projekta.

Rok za izradu Glavnog projekta je 30. septembar 2022. godine tj. 45 dana od dana potpisivanja ugovora.

Opis zadataka:

 Izrada Glavnog projekta urbanog parka-šume za dvije lokacije, Trg Heroja, Hrasno (P=1274 m2) i Srednja škola za okoliš i drvni dizajn (P=2081 m2). (u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/17.)

Sadržaj Glavnog projekta:

 • Tekstualno obrazloženje sa precizno definiranim glavnim aspektima konceptualnog rješenja, razvojem ideje, objašnjenjem vizuelnog i interaktivnog karaktera prostora. U tekstualnom obrazloženju potrebno je precizno navesti vrste i broj niskog, srednjeg i visokog rastinja, uz obrazloženje izbora istog.
 • Grafički prilozi u adekvatnoj razmjeri, uvezani i formatirani na A4, potrebni za razumijevanje rada. Obavezni prilozi su situacioni prikaz parcele sa okruženjem (postojeće i planirano), urbanističko rješenje sa parternim i hortikulturnim uređenjem, karakteristični pogledi, situacija sa rasporedom i prijedlogom tipa mobilijara, detalji i ostali prilozi po izboru autora (skice, 3D vizualizacije).
 • Predmjer, predračun, plan realizacije

U skladu sa vizijom projekta RELOAD 2 “Urbane šume – znanje i učešće svih”, potrebno je osmisliti rješenje koje će simulirati šumsko okruženje, osigurati prostor za odmor, socijalizaciju i edukativne aktivnosti, te ponuditi novi kvalitet i percepciju gradskog parka. Projektom se ne planiraju veće građevinske intervencije poput betoniranja (intervencije koje ne iziskuju urbanističke saglasnosti), zbog čega je potrebno ponuditi inovativna, ekološka rješenja koja neće uzurpirati postojeće stanje i način korištenja prostora. Pri izboru niskog, srednjeg i visokog rastinja poželjno je odabrati vrste koje mogu u urbanim uslovima podražavati šumski biodiverzitet. U pogledu dizajniranja staza, mobilijara i drugih interaktivnih elemenata očekuje se inovativan i ekološki pristup, te prilagodba svim grupama korisnika, sa posebnim fokusom na osobe sa poteškoćama u kretanju, osobe starije životne dobi i djecu školskog uzrasta.

 1. Planiranje i nadzor procesa podizanja parkovske površine

Od tima se očekuje aktivno učešće u svim segmentima podizanja parkova tj. komunikaciju sa izabranim Izvođačem, kontinuirana saradnja i konsultiranje sa nadležnim službama Općine Novo Sarajevo, kao i sa projektnim timom organizacije Nodas te nadzor radova svih faza podizanja. Dijelove procesa izgradnje bit će potrebno planirati I prilagoditi tako da se omogući i učešće građana-volontera te učesnika edukacija za djecu i odrasle.

 1. Učešće u edukacijama i drugim aktivnostima

Najmanje jedan član tima uzima aktivno učešće tokom održavanja radionica/edukacija za djecu i odrasle u skladu sa dinamikom edukativnog procesa. U ovom dijelu je obavezna komunikacija i planiranje sa edukativnim timom kako bi se sadržaj i način komuniciranja prilagodili potrebama edukacija/radionica. U toku trajanja projekta neophodno je učešće na najmanje dvije radionice (prezentacija prijedloga Glavnog plana, konsultacije sa učesnicima, edukacija o procesu izrade). Radionice/edukacije se održavaju u prosjeku jednom mjesečno u trajanju od ukupno 8 mjeseci, odvojeno za svaku od edukacija (za odrasle i djecu) te prate dinamiku realizacije samog projekta.

Uslovi za konkurs:

 • Ponuđači mogu biti fizička lica koja djeluju kao timovi, a koji posjeduju iskustva i znanja potrebna za pružanje ovakvih usluga. Za oglas su neophodne sljedeće kvalifikacije: Obrazovanje edukatora: 1 inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture (voditelj tima), 1 inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture (I član tima), 1 inžinjer/inžinjerka arhitekture (II član tima)

Kriterijumi za dodjelu ugovora (maksimalno 10 bodova)

Obrazovanje

  • Voditelj/ica tima (inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture) [3 boda]
  • I Član tima (inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture) [3 boda]
  • II Član tima (inžinjer/inžinjerka arhitekture) [3 boda]
 • Iskustvo
  • Voditelj/ica tima (inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture) najmanje 3 godine iskustva u prosvjeti-škola (rad sa maloljetnom djecom u osnovnim školama) [5 bodova]; najmanje 2 godine iskustva u izradi idejnih/izvedbenih/glavnih projekata [3 boda]; najmanje 2 godine iskustva u implementaciji projekata obnove i/ili izgradnju zelenih I parkovskih površina [3 boda]. [max 11 bodova]
  • I Član tima (inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture) najmanje 3 godine iskustva iskustva u prosvjeti-škola (rad sa maloljetnom djecom i djecom srednješkolskog uzrasta u školama) [5 bodova]; najmanje 2 godine iskustva u izradi idejnih/izvedbenih/glavnihprojekata [3 boda]; najmanje 2 godine iskustva u implementaciji projekata obnove i/ili izgradnju zelenih i parkovskih površina [3 boda], [max 11 bodova]
  • II Član tima (inžinjer/inžinjerka arhitekture) najmanje 3 godine iskustva u prosvjeti-fakultet (rad sa studentima na fakultetima) [3 boda]; i najmanje 3 godine iskustva u implementaciji projekata planiranja, obnove i/ili izgradnje zelenih i parkovskih površina, izradi opštih arhitektonskih, urbanističkih i sličnih planova[3 boda].   [max 6 bodova]
 • Finansijska ponuda [20 bodova]

Prateća dokumentacija

 Biografije (sa jasnim informacijama o obrazovanju i relevantnom iskustvu);

 1. Finansijska ponuda

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera

 Ponuda mora stići najkasnije do 08.08.2022.god. do 11:00 sati, poštom ili lično sa naznakom: „EDU-2-22-Relaod2-SM , a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca, te pošaljite na sljedeću adresu:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH

Kolodvorska 10, Sarajevo

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323; +387 33 618 324

 

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane. Timovi koji budu dostavili ponude mogu biti kontaktirani radi dodatnih pojašnjenja.

Samo odabrani timovi će biti obavješteni najkasnije do 10.08.2022.

Pogledaj ostale novosti i oglase
06/10/23

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za pružanje usluga sprovedbe  „Programi koherentnosti ekologije i pčelarstva-uzročno posljedična veza na ekosistem i pravnog okvira na temu pčelarstva“, a u sklopu projekta ““BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva””.  

Dokumentaciju u sklopu oglasa možete preuzeti na slijedećim linkovima:

06/10/23

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za pružanje usluga sprovedbe  Programa unaprjeđenja kapaciteta uprave i  uposlenika udruženja NODAS, a u sklopu projekta ““BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva”.  

Dokumentaciju u sklopu oglasa možete preuzeti na slijedećim linkovima:

22/09/23

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za pružanje usluga izrade Inicialnog Akcionog Plana za dvije opštine/općine (Milići i Tešanj), a u sklopu projekta ““BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva””.  

Prilog POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU INICIALNOG AKCIONOG PLANA mozete preuzeti na slijedećem linku:

IV Annex I - NODAS IAP PBOSBIH258-23-23-SER1-SM

22/08/23

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u Bosni i Hercegovini – NODAS (www.nodas.ba) je lokalna, nevladina, neprofitna organizacija sa sjedištem u Sarajevu osnovana kako bi pružila podršku održivom razvoju regiona. Područja djelovanja su:

 • Ekonomija
  (podrška malim poduzetnicima)
 • Zaštita, obnova i promocija kuturne i istorijske baštine
 • Ekologija
 • Zaštita ljudskih prava

Tražimo motivisanu osobu za poziciju Službenika/ice za finansije i administraciju kao dijela malog tima koji upravo kreće sa implementacijom novih projekata. Finansijski Asistent je ključni dio tima koji pored navedenih zadataka aktivno učestvuje i u drugim segmentima implementacije a za sve navedene obaveze obezbjeđena je i obuka te mentorstvo. Službenik/ca za finansije je odgovoran/na za finansijsko-administrativne poslove Nodas-a, kao što su upravljanje finansijskom dokumentacijom, knjiženje poslovnih transakcija, bankovna plaćanja, vođenje blagajne, priprema i arhiviranje finansijske dokumentacije u skladu sa internim procedurama, komunikacija sa dobavljačima i ostali poslovi koji se tiču redovnog finansijskog poslovanja Nodasa.

Ukoliko volite izazove te želite učiti i iskazati svoju kreativnost pozivamo Vas da nam se javite.

Otvorena pozicija: Službenik/ica za finansije i administraciju

Posjedujete:

 • Minimalno srednju stručnu spremu (SSS), poželjno ekonomskog usmjerenja
 • Najmanje 2 godine iskustva u radu u nevladinim organizacijama na finansijskim poslovima
 • Odlična pisana i usmena komunikacija
 • Aktivno poznavanje engleskog i B/H/S jezika u pismu i govoru
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office (sa fokusom na napredno poznavanje korištenja programa Excel i Word), internet pretraživanja i e-mail komunikacije
 • Poznavanje finansijskih procedura i propisa, finansijskog planiranja, upravljanja budžetima i izvještavanje
 • Iskustvo sa donatorima i/ili drugim izvorima finansiranja (BMZ, EU, domaći i strani fondovi)

Nudimo:

 • Ugovor u trajanju od 11 mjeseci sa mogućnošću produženja,
 • Jedinstvenu, izazovnu i profesionalnu priliku za rast, razvoj i učenje,
 •  Podržavajuće,i motivirajuće okruženje neophodno za stabilno upravljanje,
 • Podršku tokom svakodnevnog obavljanja zadataka, ohrabrivanje i poticanje samostalnosti u radu,
 • Profesionalizam, dinamičnost i posvećenost,
 • Poslovna putovanja u BiH

Svoje motivaciono pismo i biografiju sa referencama pošaljite putem adrese: nodas@nodas.ba najkasnije do 04.09.2023 do 15h.

Samo kandidati i kandidatkinje čija prijava bude uzeta u razmatranje, bit će informisani o terminu finalnog intervjua.

1 2 3 6