Oglas za angažman tima edukatora/ edukatorica
29/02/24

Projekat: „Ekološka škola - škola u prirodi!

EDU-1-24-Relaod2-SM"

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za pružanje usluga radionica/edukacija za djecu (nastavno osoblje) na području Općine Novo Sarajevo u sklopu projekta “Ekološka škola - škola u prirodi!

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 12.02.2024.godine sprovodi projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!”. Osnovni cilj ovakvog projekta je unaprijeđenje kvaliteta života u urbanoj sredini odnosno potaknuti participativni pristup aktivnostima zaštite okoliša i zdravog načina života.

Ovim projektom se želi potaći aktivan pristup djece I omladine u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije. Odabrani tim treba biti u mogućnosti početi sa radom odmah ili u što je moguće kraćem roku.

Projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH uz podršku Općine Novo Sarajevo.

Za potrebe sprovedbe projekta“Ekološka škola - škola u prirodi!” neophodan je angažman tima edukatora/ica za realizaciju edukacija i praktičnog rada sa pomenutim grupama na terenu.

Opis zadataka:

1 .

Radionice/edukacije trebaju biti održavane u prosjeku tri mjesečno u trajanju od ukupno 8 mjeseci (29 termina od po 60 minuta sa dva predavača) odvojeno za svaku od edukacija (za nastavno osoblje i djecu) te trebaju pratiti dinamiku realizacije samog projekta.

 1. Edukacija za djecu se odnosi na četiri opšte teme:
 2. Važnost podizanja zelenih površina,
 3. klimatske promjene i načini djelovanja protiv istih u gradskim zonama,
 4. podizanje zelenih površina.
 5. boravak u parkovima i vangradskom području tj prirodi
 • Edukacije za nastavno osoblje  se odnose na četiri opšte teme:
 • Važnost podizanja zelenih površina, odnosno načina popularizacije ekološke sekcije
 • Klimatske promjene i načini djelovanja protiv istih u gradskim zonama, promocija volonterizma I aktivizma kod mladih I nastavnog osoblja
 • Prava građanki i građana u urbanom planiranju I načini saradnje sa lokalnim vlastima
 • Način djelovanja putem internet mreža(društvene mreže,web itd.)

Pored samih radionica/edukacija edukatori/-ce/treneri/-ce će dijelom učestvovati i u komunikaciji sa Općinom Novo Sarajevo te sa Srednjom školom za okoliš i dizajn i OŠ „Hrasno“,„Grbavica 2“ i „Velešički heroji“ kao i vrtića „Kekec“, u svrhu koordinacije učesnika i izrade/prilagodbe sadržaja, a obavezna je i stalna komunikacija sa projektnim timom. Također, učestvovat će i u komunikaciji sa sa nastavnim kadrom navedenih škola I vrtića u svrhu animiranja i učešća. Projekat uključuje i mogućnost sudjelovanju u organizovanju i vođenju volonterskih akcija.

Korisničke grupe:

Nastavnice i nastavnici, uprave škola, radnici službi za održavanje škola  (8 žena i 8 muškaraca=16), učenice i učenici Srednje škole za okoliš i drvni dizajn, kvartovskih osnovnih škola „Hrasno“, „Grbavica 2“ i „Velešički heroji“ (100 djevojčica i 100 dječaka=200), mediji (4), predstavnici Općine Novo Sarajevo i relevantnih službi (2 žene i 2 muškarca), odgajatelji i odgajateljice, uprava vrtića i radnici službe za održavanje vrtića  (2 žene i 1 muškarac=3)

Uslovi za konkurs:

Ponuđači mogu biti fizička lica koja djeluju kao timovi a koji posjeduju iskustva i znanja potrebna za pružanje ovakvih usluga.

Za oglas su neophodne sljedeće kvalifikacije:

Obrazovanje edukatora: 1 šumarski inžinjer/inžinjerka, 1 inžinjer/inžinjerka arhitekture, 1 animator/ica I stručnjak/inja za društvene mreže

Iskustvo: Voditelj/ica tima najmanje 2 godine iskustva u radu sa djecom i omladinom (inžinjer šumarstva

ili arhitekture), članovi tima najmanje 1 godina iskustva

Kriterijumi za dodjelu ugovora (maksimalno 10 bodova)

 • Obrazovanje -  1 šumarski inžinjer/inžinjerka, 1 inžinjer/inžinjerka arhitekture (2 boda)
 • Iskustvo –  realizacija istih ili sličnih edukacija i/ili iskustvo rada u obrazovanju (3 boda)
 • Metodologija izvođenja edukacija (1 bod)
 • Finansijska ponuda (4 bodova)

Prateća dokumentacija

1. Plan provođenja edukacija i treninga sa opisom (metodologija);

2. Biografije (sa jasnim informacijama o obrazovanju i relevantnom iskustvu);

3. Finansijska ponuda

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera

Ponuda mora stići najkasnije do 06.03.2024.godine. do 11:00 sati, poštom sa naznakom: „EDU-1-24-Relaod2-SM ,a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca, te pošaljite na sljedeću adresu:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH Kolodvorska 10, Sarajevo 71 000 SarajevoTelefon/faks Telephone/Fax:  +387 33 618 323; +387 33 618 324

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane. Timovi koji budu dostavili ponude koje ispunjavaju kriterijume mogu biti kontaktirani radi dodatnih pojašnjenja.

Samo odabrani timovi će biti obavješteni najkasnije do 08.03.2024.godine.

Pogledaj i ostale tendere
20/06/24

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 01.09.2023 godine sprovodi projekat

““BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva”” a cilj projekta je razvoj

pčelarstva i ublažavanja klimatskih promjena na području projektnih opština.

Projekat finansira njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) kao

glavni donator, a implementira NODAS uz superviziju njemačke nevladine organizacije Help Hilfe zur

Selbsthilfe e.V. u periodu od 01.09.2023 do 31.07.2024.

U okviru ovog projekta, NODAS ima potrebu za obezbjeđenjem smještaja, hrane, osvježenja I

konferencijskom salom za učesnike.

U prilogu Vam dostavljamo obrazac (Annex I) usluga za koje bismo željeli da dobijemo ponudu. 

Ponuđač treba da ponudi:

Predmet ovog zahtjeva je smještaj, hrana, osvježenje I konferencijska sala.

NODAS zadržava pravo da izabere najpovoljnije ponuđače shodno kriterijima za dodjelu

ugovora.

Kriterijumi za dodjelu ugovora:

Ponude će biti procijenjene prema najboljem odnosu kvalitet/cijena.

Kriterijumi su sledeći:

• Cijena

• Mogućnost pružanja svih usluga

• Mogućnost pružanja svih usluga na jednoj lokaciji

• Udaljenost od centra Tešnja do najviše 30 kilometara

Svaka ponuda mora sadržati sljedeće informacije:

a. Cijena

Cijena treba da budu data u Konvertibilnim markama, i fiksna za period za koji ponuđač da

ponudu. Sve cijene koje se upisuju u ponudi treba da budu iskazane sa PDV-om (ukoliko je

ponuđač u PDV sistemu) u odgovarajućim poljima u priloženoj specifikaciji.

b. Informacije o kapacitetima I uslovima pružanja svih traženih usluga

c. Lokacija

Uslovi plaćanja

Prema NODAS/Help-ovim opštim pravilima nabavke, postoje tri osnovna modaliteta plaćanja,

preko žiro-računa:

- Nakon zadovoljavajuće isporuke svih traženih artikala/usluga.

- Po dogovorenim terminima plaćanja a prema završenim dijelovima isporuke/usluga,

sukcesivno

- Avansno, u dogovorenom procentu obavezno navesti traženi procenat avansa, 100% avans

nije moguć.

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera 

Ponuda mora stići najkasnije do 21.06.2024. godine (petak) do 12:00 sati, poštom sa naznakom: „PBOSBIH258-23-24-SER7-SM“, a na poleđini koverte obavezno navesti tačan naziv i adresu pošiljaoca, te pošaljite na sljedeću adresu:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH

Kolodvorska 10, Sarajevo

71 000 Sarajevo Telefon/faks

Telephone/Fax:  +387 33 618 323; +387 33 618 324

Prateća dokumentacija

Potencijalni ponuđači u svoje ponude treba da uključe i prateću podatke (mjesto održavanja aktivnosti, hotel, uslove, opis i drugo) te potpisanu i ovjeren dokument 7a GEN_2-4_Confirmation_of_Compliance

 

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane. Dostavljena ponuda će se smatrati finalnom – nikakve naknadne izmjene neće biti prihvaćene. Firme koje budu dostavile ponude koje ispunjavaju osnovne kriterijume mogu biti kontaktirane radi dodatnih pojašnjenja.

Samo odabrani ponuđač će biti obavješten najkasnije do 21. 06. 2024.godine.

21/05/24

Referentni broj:

SUP-6-24-Relaod2-SM

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku RADNOG MATERIJALA ZA EDUKACIJE za potrebe NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta “Ekološka škola - škola u prirodi!”

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 12.02.2024.godine sprovodi projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!”. Osnovni cilj ovakvog projekta je unaprijeđenje kvaliteta života u urbanoj sredini odnosno potaknuti participativni pristup aktivnostima zaštite okoliša i zdravog načina života.

Ovim projektom se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH uz podršku Općine Novo Sarajevo.

Ponuđač treba preuzeti prilog/tabelu (Aneks 1) sa specifikacijama traženih proizvoda i izgled grafičke pripreme koja će se aplicirati OVDJE, te popuniti i poslati e-mailom, poštom ili lično na naznačenu adresu.

Obavezno navesti sve boje i varijante boja koje su na raspolaganju, kao i veličine navedenih artikala. Obavezno poslati fotografije svih modela za sve artikle koji se daju u ponudi.

Kriterijumi za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno) i usklađenost sa specifikacijom naznačenom u prilogu/tabeli – Aneks 1.

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera:

Ponuda mora stići najkasnije do 22. 05. 2024. godine (srijeda) do 13:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: SUP-6-24-Relaod2-SM, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca.

Obavezno je slanje precizne specifikacije.

Kontati za slanje ponuda:

  NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH Kolodvorska 10, 71 000 Sarajevo  Telefon/faks: +387 33 618 323;                        +387 33 618 324 e-mail: nodas@nodas.ba  

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 23. 05. 2024. godine.

S poštovanjem, Šemsudin Maljević, Project Manager 
NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH
Adresa: Kolodvorska 10, Sarajevo
Tel/faks: +387 33 618 323; +387 33 618 324
email: nodas@nodas.ba; semsudin@nodas.ba
                                                                                                    

20/05/24

Referentni broj:

SUP-7-24-Relaod2-SM

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku opreme i alata za održavanje parkovskih površina za potrebe NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta “Ekološka škola - škola u prirodi!”

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 12.02.2024.godine sprovodi projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!”. Osnovni cilj ovakvog projekta je unaprijeđenje kvaliteta života u urbanoj sredini odnosno potaknuti participativni pristup aktivnostima zaštite okoliša i zdravog načina života.

Ovim projektom se želi potaći aktivan pristup djece u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i nastavnika o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH uz podršku Općine Novo Sarajevo.

Ponuđač treba preuzeti prilog/tabelu (Aneks 1) sa specifikacijama traženih proizvoda OVDJE, popuniti i poslati e-mailom, poštom ili lično na naznačenu adresu. Ukoliko nudite zamjenski tj uređaj sa drugačijom specifikacijom neophodno je da to I opišete/navedete

Kriterijumi za dodjelu ugovora biće najniža cijena I usklađenost sa specifikacijom naznačenom u prilogu/tabeli – Aneks 1. 

Kriterijumi za dodjelu ugovora (maksimalno 10 bodova) 

 • Usklađenost sa specifikacijom –  (5 bodova)
 • Finansijska ponuda (5 bodova)

NAPOMENA: isporuka specificiranih i odabranih artikala će se obavljati u što kraćem roku po završetku tenderske procedure

 Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera:

Ponuđači mogu biti pravna lica sa područja Bosne i Hercegovine registrovana za pružanje usluga.Cijena treba da budu data u konvertibilnim markama i fiksna za period za koji ponuđač da ponudu. Sve cijene koje se upisuju u ponudi treba da budu iskazane sa PDV-om ukoliko je ponuđač u sistemu PDV-a te transportom franco Sarajevo.

Ponuda mora stići najkasnije do 22.05.2024.god. do 11:00 sati, poštom sa naznakom: „SUP-7-24-Relaod2-SM , a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca, te pošaljite na sljedeću adresu:

  NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH Kolodvorska 10, 71 000 Sarajevo  Telefon/faks: +387 33 618 323;                        +387 33 618 324 e-mail: nodas@nodas.ba  

Ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane. Ponude koje ispunjavaju kriterijume mogu biti kontaktirane radi dodatnih pojašnjenja.

Samo odabrane ponude će biti obavješteni najkasnije do 23.05.2024.

S poštovanjem, Šemsudin Maljević, Project Manager 
NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH
Adresa: Kolodvorska 10, Sarajevo
Tel/faks: +387 33 618 323; +387 33 618 324
email: nodas@nodas.ba; semsudin@nodas.ba
                                                                                                       Odgovorna osoba: Šemsudin Maljević

17/04/24

Referentni broj:

SUP-4-24-Relaod2-SM

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku opreme i alata za održavanje parkovskih površina za potrebe NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta “Ekološka škola - škola u prirodi!”

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 12.02.2024.godine sprovodi projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!”. Osnovni cilj ovakvog projekta je unaprijeđenje kvaliteta života u urbanoj sredini odnosno potaknuti participativni pristup aktivnostima zaštite okoliša i zdravog načina života.

Ovim projektom se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Ekološka škola - škola u prirodi!” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH uz podršku Općine Novo Sarajevo.

Ponuđač treba preuzeti prilog/tabelu (Aneks 1) sa specifikacijama traženih proizvoda OVDJE, popuniti i poslati e-mailom, poštom ili lično na naznačenu adresu.

Kriterijumi za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno) i usklađenost sa specifikacijom naznačenom u prilogu/tabeli – Aneks 1.

               Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera:

               Ponuda mora stići najkasnije do  22. 04. 2024. godine do 11:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: „SUP-4-24-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca. Obavezno je slanje precizne specifikacije.

Kontakti za slanje ponuda:

  NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH Kolodvorska 10, 71 000 Sarajevo  Telefon/faks: +387 33 618 323;                        +387 33 618 324 e-mail: nodas@nodas.ba  

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 23.04.2024. godine.

1 2 3 10