Razgovor sa predsjednikom Udruženja “Matica” Milići
08/04/22

Shodno projektu “Zaštitimo pčele – Spasimo ekosistem” koji je u realizacijii Udruženja Nodas, predstavljamo vam korisnika projekta Udruženje pčelara “Matica” Milići.  Imali smo priliku da popričamo sa predsjednikom udruženja, gospodinom Markom Tomićem, te da saznamo od kolike je važnosti za njih ovaj projekat, kao i da se bolje upoznamo sa historijom ovog Udruženja.

Udruženje “Matica” osnovano je 2004. godine, te broji više od 50 članova i upravljaju sa 1.500 košnica. Ovo malo udruženje čini čak i pet žena, koje se uspješno bave pčelarstvom, a svi smo svjesni da bavljenje ovim poslom mnogo zahtijeva, ali isto tako donosi mnogo draži i zadovoljstva.

Naš sagovornik je naveo primjer iz ličnog iskustva kada je 2006. godine ostao bez posla, te je tu priliku iskoristio da u “svijet pčelarstva” uloži 5.000 KM od otpremnine koja mu je ostala. Iste godine formirao je i rojeve, a tokom druge godine shvatio je da se rizik isplatio, pa mu se tako od uložene sume od 5.000 KM vratilo 8.000 KM, zahvaljujući toni meda od bagrema.

Pčelarstvo je posao, ali i hobi u koji se ulaže mnogo vremena i truda. Posljednjih godina bavljenje pčelarstvom postalo je sve zahtjevnije jer se promijenila svijest o pčelama i pčelinjim proizvodima – potražnja je mnogo veća u odnosu na prethodne godine.

Što se tiče Udruženja “Nodas”, Udruženje “Matica” je imalo u priliku da se prošle godine u decembru uključi u jedan projekat za koji naš sagovornik kaže da je veoma povoljan.

- “Zahvaljujući našoj lokalnoj zajednici, ali i Udruženju “Nodas” iz Sarajeva zajedno sa njemačkom Organizacijom “Help” i njihovim donacijama, naše Udruženje je korisnik jednog projekta, koji je izuzetno dobar iz više razloga, ali prije svega zbog konkretne pomoći u jačanju kapaciteta Udruženja kroz kupovinu mašina za preradu pčelarskog repromaterijala ali i treninga za upravu udruženja i pčelare sa područja opštine Milići.”
Pored Udruženja podržani su i sami pčelari sa grantovima u vrijednosti do 3.000 EUR, a gospodin Marko napominje da je Udruženje “Nodas” ovom prilikom niti i u jednom trenutku nije nametnulo odabir opreme već je ona bila izbor korisnika.

- “Pažljivo su saslušali naše potrebe, te su zajednički odredili opremu koja je nama najpotrebnija, tačnije za svakog aplikanta posebno. “

Rado ističe, da je zadovoljan sa ovim planom.

Ono po čemu se dodatno ističe Udruženje pčelara “Matica” u odnosu na druga pčelarska udruženja u BiH i RS-u, ogleda se kroz proizvodnju matica. Imaju registrovana četiri repro-centra kod Ministarstva poljoprivrede i šumarstava RS-a, čiji stručnjaci dolaze svaki mjesec u sezoni proizvodnje matice.
Proizvodnja matica godišnje je skoro oko 15.000 jedinki.  Prodaju ih po čitavoj BiH.
Proizvodnja matice predstavlja zahtijevan posao, ali isto tako i unosan.

Zahvaljujući Udruženju “Nodas”, uključio se i veliki broj mladih pčelara, kako bi se fokusirali na pokretanje posla. U ovom projektu učestvuju:

 • lokalna zajednica sa 35%,
 • udruženje Nodas koji implementira projektna sredstva njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju I razvoj BMZ PT %,
 • 20 aplikanata sa po 15%.

Ono što gospodin Marko očekuje jeste da će se pored ovih 20 odabranih aplikanata, priključiti još zainteresovanih mladih osoba, kada se budu vidjele prednosti samog Udruženja i prednosti od projekata koji se trenutno implementiraju, jer bez pomoći Udruženja teško se može sam započeti ovaj unosni posao.

Naš dragi sagovornik, dodatno je istakao zahvalnost Udruženju “Nodas” i njihovoj sveukupnoj organizaciji.

Napominje da ono što je pronašao u pčelarstvu nikad više ne bi mijenjao za drugi posao. Stoga, rado predlaže mladim ljudima da se ni u jednom trenutku ne dvoume, jer je pčelarstvo i hobi i posao u koji se čovjek zaljubi na prvu. Također, prednosti bavljenja pčelarstvom koje vrlo rado ističe, ogledaju se kroz mogućnost da čovjek pored bilo kojeg posla može imati par košnica za vlastite potrebe, a ko izrazi želju da se time profesionalno bavi, od toga će imati itekaku zaradu.

Na kraju, gospodin Marko nam je rekao da ovaj posao na početku bude kao hobi, sve dok se oslade med i prihodi, pa tek onda to postane profesija. Krajnji cilj im je da “poguraju” trenutne aplikante da se samostalno osposobe i da malo više pokrenu taj posao, te ako se za bar 10tak njih bude isplatilo, projekat je zasigurno uspio.

[su_image_carousel source="media: 2000,2001,2002,2003" slides_style="photo"]

Pogledaj ostale novosti i oglase
30/08/22

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) uz finansijsku podršku Evropske unije, objavljuje javni poziv za prijem UN volontera/ke u zajednici u oblasti angažmana mladih za područje Općine Novo Sarajevo.

Pozivaju se mlade osobe uzrasta od 18 do 30 godina koje su nastanjene na području Općine Novo Sarajevo, a koje ispunjavaju uslove navedene u oglasu, da se prijave za objavljenu poziciju. Javni poziv ostaje otvoren do 2.9.2022. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom se trebaju poslati na registry.ba@undp.org.

Odabrani/a UN volonter/ka će raditi u prostorijama Općine Novo Sarajevo sa dodijeljenom osobom, pružajući podršku u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD), građanskim/omladinskim udruženjima, kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou općine.

Ovo je odlična prilika za mlade entuzijaste da se uključe u rad lokalne institucije, angažmanom preko Volontera Ujedinjenih nacija (UNV) za pripravništvo/praktičan rad u trajanju od šest mjeseci, uz odgovarajuću naknadu za životne troškove. Osim toga, odabrani/a UN volonter/ka će tokom trajanja ugovora biti u obavezi da tokom radnog vremena pohađa certificirane obuke: administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj „mekih“ vještina (eng. soft skills). Volonter/ka će po završetku dobiti potvrdu o završenoj praksi/pripravništvu u svrhu kreiranja boljih šansi za zapošljavanje.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Više informacija možete pogledati na ovom LINKU

Rok za prijave je produžen te dodatne informacije o tome možete pogledati na LINKU

29/07/22

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za pružanje usluga izrade Glavnog projekta za dvije parkovske površine na području Općine Novo Sarajevo, a u sklopu projekta “Urbane šume – znanje i učešće svih”.

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 01.07.2022 godine sprovodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije. Odabrani tim treba biti u mogućnosti počati sa radom odmah ili u što je moguće kraćem roku.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Za potrebe sprovedbe projekta “Urbane šume – znanje i učešće svih”, neophodan je angažman tima stručnjaka za realizaciju dijela koji se odnosi na izradu Glavnog projekta, nadzora u toku podizanja parkova te učešće u edukacijama. Potrebno je stoga obrazovati radnu grupu tj. tim od tri osobe koji će ponuditi urbanističko-arhitektonsko rješenje Glavnog projekta urbanih parkova-šuma.

Kod prijava nije potrebno prilagati konkretne prijedloge i rješenja već isključivo biografije, s obzirom na to da su izrada plana kao i podizanje parkova dio edukativnog procesa i bit će finaliziran u III mjesecu implementacije projekta.

Rok za izradu Glavnog projekta je 30. septembar 2022. godine tj. 45 dana od dana potpisivanja ugovora.

Opis zadataka:

 Izrada Glavnog projekta urbanog parka-šume za dvije lokacije, Trg Heroja, Hrasno (P=1274 m2) i Srednja škola za okoliš i drvni dizajn (P=2081 m2). (u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/17.)

Sadržaj Glavnog projekta:

 • Tekstualno obrazloženje sa precizno definiranim glavnim aspektima konceptualnog rješenja, razvojem ideje, objašnjenjem vizuelnog i interaktivnog karaktera prostora. U tekstualnom obrazloženju potrebno je precizno navesti vrste i broj niskog, srednjeg i visokog rastinja, uz obrazloženje izbora istog.
 • Grafički prilozi u adekvatnoj razmjeri, uvezani i formatirani na A4, potrebni za razumijevanje rada. Obavezni prilozi su situacioni prikaz parcele sa okruženjem (postojeće i planirano), urbanističko rješenje sa parternim i hortikulturnim uređenjem, karakteristični pogledi, situacija sa rasporedom i prijedlogom tipa mobilijara, detalji i ostali prilozi po izboru autora (skice, 3D vizualizacije).
 • Predmjer, predračun, plan realizacije

U skladu sa vizijom projekta RELOAD 2 “Urbane šume – znanje i učešće svih”, potrebno je osmisliti rješenje koje će simulirati šumsko okruženje, osigurati prostor za odmor, socijalizaciju i edukativne aktivnosti, te ponuditi novi kvalitet i percepciju gradskog parka. Projektom se ne planiraju veće građevinske intervencije poput betoniranja (intervencije koje ne iziskuju urbanističke saglasnosti), zbog čega je potrebno ponuditi inovativna, ekološka rješenja koja neće uzurpirati postojeće stanje i način korištenja prostora. Pri izboru niskog, srednjeg i visokog rastinja poželjno je odabrati vrste koje mogu u urbanim uslovima podražavati šumski biodiverzitet. U pogledu dizajniranja staza, mobilijara i drugih interaktivnih elemenata očekuje se inovativan i ekološki pristup, te prilagodba svim grupama korisnika, sa posebnim fokusom na osobe sa poteškoćama u kretanju, osobe starije životne dobi i djecu školskog uzrasta.

 1. Planiranje i nadzor procesa podizanja parkovske površine

Od tima se očekuje aktivno učešće u svim segmentima podizanja parkova tj. komunikaciju sa izabranim Izvođačem, kontinuirana saradnja i konsultiranje sa nadležnim službama Općine Novo Sarajevo, kao i sa projektnim timom organizacije Nodas te nadzor radova svih faza podizanja. Dijelove procesa izgradnje bit će potrebno planirati I prilagoditi tako da se omogući i učešće građana-volontera te učesnika edukacija za djecu i odrasle.

 1. Učešće u edukacijama i drugim aktivnostima

Najmanje jedan član tima uzima aktivno učešće tokom održavanja radionica/edukacija za djecu i odrasle u skladu sa dinamikom edukativnog procesa. U ovom dijelu je obavezna komunikacija i planiranje sa edukativnim timom kako bi se sadržaj i način komuniciranja prilagodili potrebama edukacija/radionica. U toku trajanja projekta neophodno je učešće na najmanje dvije radionice (prezentacija prijedloga Glavnog plana, konsultacije sa učesnicima, edukacija o procesu izrade). Radionice/edukacije se održavaju u prosjeku jednom mjesečno u trajanju od ukupno 8 mjeseci, odvojeno za svaku od edukacija (za odrasle i djecu) te prate dinamiku realizacije samog projekta.

Uslovi za konkurs:

 • Ponuđači mogu biti fizička lica koja djeluju kao timovi, a koji posjeduju iskustva i znanja potrebna za pružanje ovakvih usluga. Za oglas su neophodne sljedeće kvalifikacije: Obrazovanje edukatora: 1 inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture (voditelj tima), 1 inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture (I član tima), 1 inžinjer/inžinjerka arhitekture (II član tima)

Kriterijumi za dodjelu ugovora (maksimalno 10 bodova)

Obrazovanje

  • Voditelj/ica tima (inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture) [3 boda]
  • I Član tima (inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture) [3 boda]
  • II Član tima (inžinjer/inžinjerka arhitekture) [3 boda]
 • Iskustvo
  • Voditelj/ica tima (inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture) najmanje 3 godine iskustva u prosvjeti-škola (rad sa maloljetnom djecom u osnovnim školama) [5 bodova]; najmanje 2 godine iskustva u izradi idejnih/izvedbenih/glavnih projekata [3 boda]; najmanje 2 godine iskustva u implementaciji projekata obnove i/ili izgradnju zelenih I parkovskih površina [3 boda]. [max 11 bodova]
  • I Član tima (inžinjer/inžinjerka hortikulture/pejzažne arhitekture) najmanje 3 godine iskustva iskustva u prosvjeti-škola (rad sa maloljetnom djecom i djecom srednješkolskog uzrasta u školama) [5 bodova]; najmanje 2 godine iskustva u izradi idejnih/izvedbenih/glavnihprojekata [3 boda]; najmanje 2 godine iskustva u implementaciji projekata obnove i/ili izgradnju zelenih i parkovskih površina [3 boda], [max 11 bodova]
  • II Član tima (inžinjer/inžinjerka arhitekture) najmanje 3 godine iskustva u prosvjeti-fakultet (rad sa studentima na fakultetima) [3 boda]; i najmanje 3 godine iskustva u implementaciji projekata planiranja, obnove i/ili izgradnje zelenih i parkovskih površina, izradi opštih arhitektonskih, urbanističkih i sličnih planova[3 boda].   [max 6 bodova]
 • Finansijska ponuda [20 bodova]

Prateća dokumentacija

 Biografije (sa jasnim informacijama o obrazovanju i relevantnom iskustvu);

 1. Finansijska ponuda

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera

 Ponuda mora stići najkasnije do 08.08.2022.god. do 11:00 sati, poštom ili lično sa naznakom: „EDU-2-22-Relaod2-SM , a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca, te pošaljite na sljedeću adresu:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH

Kolodvorska 10, Sarajevo

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323; +387 33 618 324

 

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane. Timovi koji budu dostavili ponude mogu biti kontaktirani radi dodatnih pojašnjenja.

Samo odabrani timovi će biti obavješteni najkasnije do 10.08.2022.

29/07/22

BAVITE SE PCELARSTVOM ILI ŽELITE ZAPOCETI?!
PROJEKAT “ZASTITIMO PČELE, SPASIMO EKOSISTEM” JE PRILIKA!
ROK ZA SLANJE APLIKACIJA ZA LJUBINJE I TEŠANJ JE 15.08.2022

NODAS je u decembru 2021. godine započeo realizaciju projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” na području 4 opštine/općine/grada u Bosni i Hercegovini. Projekat je u početnoj fazi u Ljubinju i Tešnju. Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira se uz podršku njemačke organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe. Svoj udio u sufinansiraju i provedbi imaju i odabrane projektne opštine i korisnici.
Riječ je o projektu konkretne podrške u razvoju ili pokretanju pčelarske proizvodnje individualnih proizvođača ali i udruženja.
Ulaganjima se želi pomoći zapošljavanju i samozapošljavanju kroz pčelarstvo, tj. dati zamaha razvoju pčelarstva povećanjem lokalnih proizvodnih kapaciteta (količina), kvalitete meda, i/ili stvoriti bolje uslove proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda. U tu svrhu će se odabranim korisnicima dodjeljivati grantovi u opremi i materijalu u vrijednosti do 3.000 Eura uz učešće korisnika od 15% vrijednosti opreme i materijala.
Projekat će trajati 18 mjeseci i podržati najmanje 20 korisnika na području svake opštine. Potencijalni korisnici su isključivo osobe sa područja projektne opštine. Kod odabira će se, kroz selekciju aplikacija i rad komisije na terenu, u obzir uzimati ekonomsko stanje domaćinstva, kvalitet ideje i potencijal za razvoj. Određenu prednost će imati osobe iz ugroženih kategorija stanovništva mađutim i dalje uz uslov zdrave poslovne ideje. Odobrena pomoć biće distribuirana isključivo u vidu materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za djelatnost, bez gotovinskih isplata. Ukupna vrijednost investicije je 80.000 Eura po opštini.
Aplikaciju možete preuzeti OVDJE te je isprintati i poslati na adresu navedenu u samoj aplikaciji. Aplicirati možete i slanjem aplikacije i skeniranih dokumenata (pogledati u samoj aplikaciji) na našu adresu nodas@nodas.ba.
Sve zainteresovane osobe mogu dobiti detaljne informacije na www.nodas.ba, a za dodatna pitanja se mogu obratiti na telefon broj: 033 618 323

08/07/22

[pdf-embedder url="https://nodas.ba/wp-content/uploads/2022/07/Oglas-za-edukatore-radionice.pdf" title="OGLAS ZA ANGAŽMAN TIMA EDUKATORA/EDUKATORICA"]

Oglas također možete pogledati i na linku:

1 2 3 5