Projekat: "Podrška stvaranju uslova za obnovu Bobovca i razvoj turizma u opštini Vareš"

Projekat je realizovan (2014-2017; 2018-2020) u saradnji sa njemačkom organizacijom Help i odnosio se na aktivnostima poboljšanja osnovnih uslova za rad Tourist info biroa Vareš tj na djelovanju biroa na održavanjanju kompleksa Bobovac. Djelatnici NODAS-a su u saradnji sa relevantnim institucijama aktivno radili na kreiranju “Nacrta plana i programa neophodnih zaštitno-istraživačkih i restauratorskih radova na istorijskom području – Srednjevjekovni kraljevski grad Bobovac”. Pored izgradnje turističke infrastrukture na području cijele općine, obnovljena je I suvenirnica, pruženo nekoliko različitih obuka I stručnih putovanja za lokalne poduzetnike u turizmu te snimljena dva promotivna videa. Bliska saradnja sa lokalnim vlastima I drugim relevantnim institucijama na lobiranju za stvaranje potrebne dokumentacije, pribavljanje dozvola te iznalaženje investitora za ove I buduće aktivnosti su stalne aktivnosti organizacije NODAS.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Referentni broj: BIH233/NOD2019/02

 

za nabavku poljoprivrednih mašina i opreme u okviru projekta “Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih poduzeća pod vodstvom žena u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica”, koji se finansira sredstvima Njemačkog Saveznog Ministarstva za razvoj i ekonomsku saradnju, a implementira od strane nevladine organizacije NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva.

Poziv za dostavu ponuda se odnosi na nabavku, transport i isporuku poljoprivrednih mašina i opreme za korisnice projekta u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti.

NODAS zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuđača po pojedinačnim artiklima ili LOT-u u cjelini.

Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba, pozivaju se da preuzmu kompletan tender dosije i dostave svoju ponudu u skladu sa traženim uslovima iz tender dokumentacije, koja se može preuzeti do 17.01.2020., zahtjevom na e-mail:

nodas@nodas.ba ili lično na adresi Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo

Krajnji rok za predaju zapečaćenih ponuda je 20.01.2020.god. (ponedjeljak) do 15:00 sati na adresi Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo. Otvaranje ponuda će biti organizovano narednog dana 21.01.2020 u 14h uz mogućnost prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva na:

Tel +387 33 618 323; Fax +387 33 618 324; Mail: nodas@nodas.ba

PONUDE PRUZMITE ISPOD:

Annex IS - NOD2019 Kladanj Agricultural mechanization and equipment offer

Annex IS - NOD2019 Vlasenica Agricultural mechanization and equipment offer

GEN_1-1_Declaration_of_Impartiality_and_Confidentiality_May_2018

GEN_2-2_CoC_for_Contractors_V_1.1_Oct_2016

GEN_2-3_Declaration_for_Tenderers__Candidates_and_Suppliers_May_2018

Potencijalni kandidati moraju poslati sve dokumente potpisane i ovjerene. Takođe, unutar ponude sve jedinične cijene moraju biti u BAM sa PDV-om, te sa dostavom u Kladanj i Vlasenicu, a ukoliko se nudi adekvatna zamjena artikla, potrebno je dostaviti tehničku specifikaciju zamjenskih artikala.

NODAS poziv za dostavu ponuda

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Referentni broj: BOS234/NOD2019/02

za nabavku poljoprivrednih mašina i opreme u okviru projekta “Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih poduzeća pod vodstvom žena u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica”, koji se finansira sredstvima Njemačkog Saveznog Ministarstva za razvoj i ekonomsku saradnju, a implementira od strane nevladine organizacije NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva.

Poziv za dostavu ponuda se odnosi na nabavku, transport i isporuku poljoprivrednih mašina i opreme za korisnice projekta u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti.

NODAS zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuđača po pojedinačnim artiklima ili LOT-u u cjelini.

Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba, pozivaju se da preuzmu kompletan tender dosije i dostave svoju ponudu u skladu sa traženim uslovima iz tender dokumentacije, koja se može preuzeti do 13.12.2019., zahtjevom na e-mail:

nodas@nodas.ba ili lično na adresi Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo

Krajnji rok za predaju zapečaćenih ponuda je 19.12.2019.god. (četvrtak) do 12:00 sati na adresi Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo. Otvaranje ponuda će biti organizovano istog dana 19.12.2019 u 14h uz mogućnost prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva na:

Tel +387 33 618 323; Fax +387 33 618 324; Mail: nodas@nodas.ba

Konačni spisak korisnica Vlasenica

[pdf-embedder url="https://nodas.ba/wp-content/uploads/2019/12/Konačni-spisak-korisnica-Vlasenica.pdf" title="Konačni spisak korisnica Vlasenica"]

Konačni Spisak Kladanj

[pdf-embedder url="https://nodas.ba/wp-content/uploads/2019/12/Konačni-Spisak-Kladanj.pdf" title="Konačni Spisak Kladanj"]

Trenutne aktivnosti organizacije NODAS

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE

Od 01. Jula 2019., Organizacija NODAS je započela realizaciju projekta “Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih poduzeća pod vodstvom žena u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica”. Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Njemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ, uz participaciju projektinh općina od po 37%. Ukupna vrijednost projekta je 433.990 EURA. Projekat je fokusiran na osnaživanje uloge žene u BH društvu, te će isključivo žene i moći aplicirati. Korisnice mogu biti sve socijalno ugrožene kategorije stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj sopstvene ekonomske aktivnosti. Posebnu podršku imaće aplikacije koje ispunjavaju postavljene uslove a koje su podnijete od strane mladih osoba, samohranih majki i žena sa trajnim invaliditetom. Gdje god je to moguće i svrsishodno, biće ohrabrivani i zajednički projekti. Odobrene donacije biće dodeljivane isključivo u vidu materijalno-tehničkih sredstava, bez gotovinskih isplata. Prosječna vrijednost pojedinačne donacije određena je na protuvrijednost od 3.000 EUR za ideje iz oblasti poljoprivrede, usluga, zanatstva, strateški definirane između svake Opštine/Općine i Organizacije NODAS. U ovaj iznos pored opreme i/ili materijala biće uključena i provizija za obuku. Svaka korisnica  će biti u obavezi da sufinansira 15% od ukupnog iznosa donacije, da u roku od tri mjeseca od dobijanja opreme i/ili materijala registruje svoju aktivnost, da obavi 10 sati društveno-korisnog rada  za lokalnu zajednicu i da prisustvuje osnovnoj obuci određenoj od strane NODAS-a.

Projekat će dodatno podržati po jedno udruženje žena u projektnim općinama sa po 12.000 EURA, a za razvoj njihovih kapaciteta.

Projekat će trajati 18 mjeseci i podržati grantovima ukupno 60 korisnica na području tri navedene općine, po jedno udruženje/kompaniju/zadrugu žena sa ciljem jačanja lanca vrijednosti, te će ovim projektom također biti brendirana najmanje 3 proizvoda s ciljem njihove promocije i daljeg plasmana na tržište. Potencijalne korisnice su sve žene iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj samostalnih poslovnih aktivnosti.

Projektom mogu biti podržane aktivnosti u oblasti poljoprivredne proizvodnje, zanatstva, usluga i turizma, a koje će rezultirati odgovarajućim mjesečnim prihodom, ovisno od dostupnih finansijskih sredstava i tržišnog potencijala svakog individualnog prijedloga.

Sve zainteresovane osobe mogu dobiti detaljne informacije o projektu putem telefona 033 618 323; 033 618 324, a formulari se mogu preuzeti na web prezentaciji Organizacije NODAS www.nodas.ba, web prezentacijama projektnih općina, kao i na jednoj od prezentacija koje će biti održane u sljedećim terminima:

[pdf-embedder url="https://nodas.ba/wp-content/uploads/2019/08/Media-announcement-BIH233.pdf" title="Media announcement BIH233"]

[supsystic-gallery id=10]

 

Započeta realizacija projekta "Osnaživanje poljoprivrednih obrtničkih i uslužnih poduzeća"

Organizacija NODAS je započela realizaciju projekta “ Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih poduzeća pod vodstvom žena u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica”. Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Njemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ, uz participaciju projektinh općina od po 37%. Ukupna vrijednost projekta je 433.990 EURA. Ugovori sa načelnicima navedenih opština su već potpisani, te su imenovani i opštinski koordinatori za implementaciju ovog projekta. U narednom periodu nam predstoji info kampanja i informacije na našoj stranici, kao in a općinskim stranicama, o terminima održavanja prezentacija projekta za sve zainteresovane supruge, majke, sestre, kćerke…

Obavijest

Od 01. Jula 2019., Organizacija NODAS je započela realizaciju projekta “ Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih poduzeća pod vodstvom žena u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica”. Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Njemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ, uz participaciju projektinh općina od po 37%. Ukupna vrijednost projekta je 433.990 EURA. Projekat je fokusiran na osnaživanje uloge žene u BH društvu, te će isključivo žene i moći aplicirati.

Dokument preuzmite ovdje: Media announcement BIH233

Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općinama Jablanica i Stolac

Od 01. Septembra 2018., Organizacija NODAS je započela realizaciju projekta “Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općinama Jablanica i Stolac”. Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Njemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ, uz participaciju projektinh općina od po 35%. Ukupna vrijednost projekta je 243.000 EURA. Projekat je fokusiran na osnaživanje uloge žene u BH društvu, te će isključivo žene i moći aplicirati. Korisnice mogu biti sve socijalno ugrožene kategorije stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj sopstvene ekonomske aktivnosti. Posebnu podršku imaće aplikacije koje ispunjavaju postavljene uslove a koje su podnijete od strane mladih osoba, samohranih majki i žena sa trajnim invaliditetom. Gdje god je to moguće i svrsishodno, biće ohrabrivani i zajednički projekti. Odobrene donacije biće dodeljivane isključivo u vidu materijalno-tehničkih sredstava, bez gotovinskih isplata. Prosječna vrijednost pojedinačne donacije određena je na protuvrijednost od 3.000 EUR za ideje iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i prerade hrane, strateški definirane između svake Opštine/Općine i Organizacije NODAS. U ovaj iznos pored opreme i/ili materijala biće uključena i provizija za obuku. Svaka korisnica  će biti u obavezi da sufinansira 15% od ukupnog iznosa donacije, da u roku od tri mjeseca od dobijanja opreme i/ili materijala registruje svoju aktivnost, da obavi 10 sati društveno-korisnog rada  za lokalnu zajednicu i da prisustvuje osnovnoj obuci određenoj od strane NODAS-a.

Projekat će trajati 8 mjeseci i podržati grantovima ukupno 40 korisnica na području dvije navedene općine, po jedno udruženje/kompaniju/zadrugu žena sa ciljem jačanja lanca vrijednosti, te će ovim projektom također biti brendirana najmanje 2 proizvoda s ciljem njihove promocije i daljeg plasmana na tržište. Potencijalne korisnice su sve žene iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj samostalnih poslovnih aktivnosti.

Projektom mogu biti podržane aktivnosti u oblasti plasteničke proizvodnje, malinarstva, pčelarstva i prerade hrane, a koje će rezultirati odgovarajućim mjesečnim prihodom, ovisno od dostupnih finansijskih sredstava i tržišnog potencijala svakog individualnog prijedloga.

Sve zainteresovane osobe mogu dobiti detaljne informacije o projektu i preuzeti formulare za prijavu putem telefona 033 646 889, kao i na jednoj od prezentacija koje će biti održane u sljedećim terminima:

Jablanica:

DanDatumMjestoVrijemeProstorije
Četvrtak22.11.2018Udruženje žena “Most”10:00Prostorije udruženja žena „Most“
Četvrtak22.11.2018Slatina12:00Prostrije O.Š. Područno odjelj. “Slatina”
Četvrtak22.11.2018Doljani10:00Društveni dom
Četvrtak22.11.2018Ostrožac12:00Prostrije O.Š. Područno odjelj.Ostrožac”
Petak23.11.2018.Donja Jablanica09:00Prostorije MZ
Petak23.11.2018.Glogošnica (Djevor)11:00Prostrije O.Š. Područno odjelj.Glogošnica
Petak23.11.2018.Jablanica II09:00Društvena prostorija kolonija
Petak23.11.2018.Ravna11:00Osnovna škola
Petak23.11.2018.Jablanica13:00Sala za sastanke SP 32

Stolac:

DANDATUMMJESTOVRIJEMEPROSTORIJE
Ponedjeljak19.11.2018.Stolac11:00Salon Općine Stolac
Ponedjeljak19.11.2018.Kruševo, Boljuni, Bjelojevići13:00Dom Pušišta
Ponedjeljak19.11.2018.Hodovo, Trijebanj, Rotimlja11:00O.Š. Hodovo
Ponedjeljak19.11.2018.Pješivac Kula, Greda, Masline, Borojevići13:00O.Š. Rivine
Utorak20.11.2018.Crnići, Aladinići11:00O.Š. Crnići
Utorak20.11.2018.Bobanovo Selo, Jasoč13:00Dom kulture Bobanovo Selo
Utorak20.11.2018.Prenj, Dolumi11:00O.Š. Prenj
Utorak20.11.2018.Stolac13:00Salon Općine Stolac
Srijeda21.11.2018.Stolac11:00Prostorije Udruženja žena “Orhideja”
Srijeda21.11.2018.Stolac13:00Prostorije Udruženja žena “Plodovi Mediterana”

U Jablanici potpisano 20 ugovora za podršku ženskom poduzetništvu

U skladu sa ugovorom o saradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva Nodas iz Sarajeva kroz projekat "Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općini Jablanica" 20 jablaničkih žena koje su aplicirale i zadovoljile propozicije u četvrtak 18.4.2019. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, potpisalo je ugovore.

Tim povodom, jablaničkim ženama se obratio Općinski načelnik Salem Dedić, uputivši im čestitke sa željom da predviđena sredstva iskoriste na najbolji mogući način, jer Općina Jablanica koja sufinansira ovaj projekat i na ovaj način potvrđuje svoju opredjeljenost podrške ženskom poduzezništvu i zapošljavanju žena.

Udruženje Nodas iz Sarajeva, organizacija Help i uz pomoć Ministarstva za razvoj SR Njemačke, realizuje projekat kojim će se podržati jablaničke žene koji se bave proizvodnjom hrane. Individualni grantovi su 3000 Eura u protivrijednosti u materijalu i opremi. Ukupan iznos projekta  iznosi oko 154.000 KM za općinu Jablanica.

Općina Jablanica je podržala projekat kroz sufinansiranje u iznosu od 30 posto sredstava. Udruženje žena "Most" Jablanica, učestvuje u ovom projektu sa vlastitim idejama u iznosu od nekih 12.000,00 eura.

Opcinsko vijece Jablanica
izvor. akta.ba